Tomsy nädip peýdaly hem gyzykly geçirmeli? “Sahypa” bilim merkezinde tomusky tapgyra ýazylyşyk başlandy

 • 26.05.2024 23:31
 • 41837
Tomsy nädip peýdaly hem gyzykly geçirmeli? “Sahypa” bilim merkezinde tomusky tapgyra ýazylyşyk başlandy

Tomsy nähili geçirmekçi?
Çaganyň mekdepde okuw ýylyny tamamlandan soň, üç aýlyk dynç alşyny nädip hem peýdaly, hem gyzykly geçirmeli?
Dil öwrenmek, kompýuter hem matematika başarnyklaryňy ösdürmek iň gowy dynç alyş bolup biler.

Ahal welaýatynyň Änew şäherinde ýerleşýän «Sahypa» bilim merkezi tomusky okuwlaryna ýazylyşyk yglan etdi.
Okuwlar 10-nji iýunda başlanýar.
“Sahypa” bilim merkezinde okuw sagatlaryny özüňize amatly wagtda saýlap bolýar:

 • Irden: 08:30 — 11:45
 • Gündiz: 12:00 — 13:45
 • Öýlän: 14:30 — 17:45
 • Agşam: 18:15 — 21:25

«Sahypa» bilim merkezinde

 • IŇLIS, RUS, NEMES dilleri boýunça dil kurslary;
 • Halkara synaglaryna taýýarlyk kurslary — TOEFL, IELTS, SAT;
 • Kompýuter kurslary — Microsoft Office, Programirlemek, Photoshop/Illustrator, AutoCAD     /3Ds Max

Matematika we mental arifmetika kurslary;

Kurslar ýaş aýratynlygy boýunça okadylýar:

 • 6-8 ýaş;
 • 9-12 ýaş;
 • 12 ýaş we ýokary;

Bilim merkezi dil kurslarynda okaýanlara okuw kitaplaryny, depder, penal, ruçka we galam SOWGAT berýär.
Bilim merkezi mugallymlar hem okuwçylar üçin iň amatly şertleri hödürleýär. Daşary ýurtlarda tejribe toplap gelen mugallymlar okuw maksatnamasynyň islendik diňleýjide oňat özleşdirilmegi üçin iň öňdebaryjy usulyýeti ulanýarlar. Bilim merkezinde ornaşdyrylan döwrebap tehnologiýalar bolsa, okuwyň has netijeli bolmagyna ýardam edýär. Dil sapaklary ýörite speaking based usulynda geçirilýär. Ýagny sapaklar başdanaýak şol öwrenilýän dilde alnyp barylýar.
Çagalar üçin sapaklar ýörite oýun görnüşinde guralýar.
Tölegler nagt we nagt däl görnüşinde kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar:
+993 62 610061
+993 (137) 33755
+993 (12) 594355
Salgysy: Änew şäheriniň Watan köçesiniň 4-nji jaýy
Instagram: sahypa.educentre
TikTok: sahypa.educentre
Saýty: www. sahypa.biz


şu gün 19:03
3675

+43 gradusa çenli yssy: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Türkmenistanda yssy we käbir welaýatlarda gysga wagtlaýyn ýagyş ýagmagyna garaşylýar. Dynç günlerine ýakyn termometriň simap sütünleri + 43... gradusa çenli ýokarlanar. Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup...

21.06.2024 15:58
12043

«Altyn gapy» dükany amatly bahadan daşky we içki gapylary hödürleýär

«Altyn gapy» dükany müşderileriň islegine görä saýlamak üçin gapylaryň giň toplumyny hödürleýär. Dükanda ýokary hilli türk, belarus, hytaý gapylary, şeýle hem Türkmenistanda öndürilen gapylar amatly bahadan hödürlenýär...

18.06.2024 18:26
31097

Aşgabatda öýde we howluda gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Tomus möwsüminde dynç almak üçin hökman deňze gitmeli diýip kim aýdypdyr? INTEX dükany maşgalaňyz üçin “deňizde dynç alşy” öýüňizden gurnamagy teklip edýär. Munuň üçin öýde-howlularda gurnalýan basseýnler ýerine...

11.06.2024 14:27
27201

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...