1924-nji ýylda goýberilen Auto Red Bug elektrik awtoulagy auksiona çykaryldy

  • 23.05.2024 13:48
  • 11367
 1924-nji ýylda goýberilen Auto Red Bug elektrik awtoulagy auksiona çykaryldy

Seýrek Auto Red Bug elektrik awtoulagy eBay-da goýuldy. Ol 1924-nji ýylda Automotive Electric Service kompaniýasy tarapyndan öndürildi diýip, IXBT habar berýär.

Agaç platformada gurlan awtoulag ajaýyp ýagdaýda saklanypdyr we, hatda seýrek ulaglaryň ýaryşlarynda baýraklara hem eýe bolupdyr.
Auto Red Bug asuda işleýänligi, zyýanly gazlary çykarmaýanlygy, dolandyrylyşynyň ýönekeýligi we tehniki hyzmata o diýen mätäç däldigi sebäpli meşhur bolupdyr. Bahasy 125 dollar eken, diýmek, bahasy 290 dollardan başlaýan Ford Model T -den hem arzan bolupdyr.
Elektrikli awtoulag yzky böleginde ýerleşýän elektrik hereketlendirijisi bilen üpjün edilendir we oturgyçlaryň aşagynda ýerleşen batareýalar bilen işleýär. Gyzykly tarapy, Auto Red Bug-yň hereketlendirijisi şol wagtky käbir içinden otlanýan ulaglarda starter hökmünde ulanylan hereketlendirijilere meňzeýär.
Satyjy awtoulagyň diňe bir işlemek bilen çäklenmän, eýsem ýagdaýynyň hem gowudygyny aýdýar.


düýn 17:04
8141

Hytaýda ilkinji Xiaomi krossoweri göründi: ony Ferrari Purosangue bilen deňeşdirýärler

Hytaýda ilkinji Xiaomi krossoweri göründi. Bu kompaniýanyň SU7 sedanyndan soň ikinji awtomobilidir. Awtomobil häzirlikçe MX11 kod ady bilen işläp taýýarlama tapgyryndadyr, onuň önümçilik wersiýasynyň ady heniz...

22.06.2024 18:50
2866

Ferrari-den ilkinji elektrik awtoulagyň bahasy 500 müň dollardan geçer

Italiýanyň Ferrari kompaniýasynyň ilkinji elektrik awtoulagynyň bahasy 500 000 dollardan gowrak bolar. Bu barada ýagdaýa ýakyn çeşmelere salgylanýan  Reuters habar berdi. Bahasy, ulaga goşuljak aýratyn sazlamalara...

21.06.2024 12:44
5411

Owl SP600 giperkary sagatda 438,73 km tizlige ýetdi. Bu elektrik ulaglary üçin rekorddyr

Ýaponiýanyň Aspark Owl SP600 giperkary sagatda 438,73 km tizlik bilen elektrik ulaglary üçin täze tizlik rekordyny goýdy. Synaglar Germaniýanyň Papenburg şäherindäki Automotive Testing meýdançasynda geçirildi,...

16.06.2024 01:39
5244

Hyundai özüniň iň arzan elektrik awtoulagy bolan Inster bilen tanyşdyrdy

Hyundai şeýle at bilen dünýä bazarlarynda elýeterli boljak A-segmentli Inster elektrik awtoulagyny hödürledi, şol bir wagtda ol Koreýanyň bazarynda Casper Electric hökmünde satylar. Tehniki aýratynlyklary baradaky...