Günorta Koreýada onunjy gezek 1,5 sagatlap hereketsiz oturmak boýunça ýaryş geçirildi

  • 21.05.2024 15:32
  • 22577
Günorta Koreýada onunjy gezek 1,5 sagatlap hereketsiz oturmak boýunça ýaryş geçirildi

Günorta Koreýanyň paýtagty Seulda bir ýarym sagat hereketsiz oturmak boýunça ýaryş geçirildi. Adamlar rahatlygy saklamak başarnygy boýunça öz aralarynda ýaryşdylar. Bu barada CNN habar berýär.

Ýaryşa dört müň isleg bildirýänden 117 adam gatnaşdy.

“Ýoga üçin düşekçede oturyp, koreýalylar daşarky faktorlardan ünsi sowup, uklaman, telefony barlaman, gürleşmän oturmalydy. Olara ýürek ýygrylmasynyň ýygylygyna gözegçilik etmek üçin ýörite gurluşlar berkidildi. Hut şeýle etmek bilen bäsleşigiň guramaçylary iň rahat gatnaşyjyny kesgitlediler” – diýip, neşir belleýär.

Bu çäre Koreýanyň jemgyýeti üçin möhüm hasaplanýar, sebäbi bäsleşigiň maksady diňe bir fiziki synag däl-de, eýsem, wagtlaýyn dynç alyş ýerini döretmekden ybaratdyr.

Bäsleşigiň ýeňijisi 35 ýaşly Kwon So-A atly aýal boldy. Ol fransiýaly hudožnik Ogýust Rodeniň “Pikirlenýän adam” heýkeliniň şekilindäki baýrak bilen sylaglandy.
Gatnaşyjylaryň arasynda iş sebäpli ýüze çykýan dartgynlylykdan we emosional argynlykdan saplanmagyň ýoluny gözlän buzda tizlikli ylgaw boýunça iki gezek Olimpiýa çempiony Kwak Ýun Giniň hem bolandygy bellenilýär. Ol üçünji orny eýeledi.
Rahatlygy saklamak başarnygy boýunça ýaryş eýýäm onunjy gezek geçirildi. Onuň esaslandyryjysy Woopsyang lakamly zenan suratkeş boldy. Aýalyň özi düýpli emosional argynlygy başdan geçirenden soň, şeýle çäräni döretmek kararyna geldi.


12.06.2024 01:47
41908

Ogulgerek Berdimuhamedowa Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň maşgalasyna ýüpekden dokalan haly sowgat berdi

Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň saparynyň ikinji gününiň çäklerinde türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa dostlukly ýurduň baştutanynyň maşgalasy Kim...

15.02.2024 23:26
7334

Oskar baýragyna mynasyp bolan “Mugthorlar” filminiň režissýory Koreýa kinosy üçin rekord býujetli animasiýa filmini surata düşürer

Oskar baýragynyň eýesi Pon Çžun Ho-nyň ilkinji animasiýa taslamasy Günorta Koreýanyň taryhynda iň gymmat film bolar. Ady entek aýan edilmedik multfilmiň býujeti, takmynan, 52 million dollar bolar diýip, Reel World...

31.01.2024 15:25
12795

Samsung Galaxy S24 smartfonlary rekord mukdarda satyldy

«Samsung» korporasiýasy «Galaxy S24» seriýaly smartfonlary rekord mukdarda satmagy başardy. Bu barada lenta.ru ZDNet neşirine salgylanyp habar berýär. Kompaniýa Günorta Koreýada 19 – 25-nji ýanwar aralygynda deslapky...

06.11.2023 21:33
5966

Koreýanyň «ONDO» topary Aşgabatda konsert berdi

Günorta Koreýanyň “ONDO” döredijilik topary Türkmenistanda geçirilen Koreýanyň medeniýet günleriniň çäklerinde Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda aşgabatlylar üçin konsert berdi. Diňleýjileriň aglabasy...