TikTok-da dowamlylygy bir sagada çenli bolan wideolary ýükläp başladylar

  • 18.05.2024 16:22
  • 4036
TikTok-da dowamlylygy bir sagada çenli bolan wideolary ýükläp başladylar

TikTok-da dowamlylygy bir sagada çenli bolan wideolary ýüklemek mümkinçiligi synagdan geçirilip başlandy. Bu barada sosial ulgamyň eýesi bolan Hytaýyň ByteDance kompaniýasyna salgylanyp, TechCrunch habar berýär.

Ýöne bu uzyn wideolary ilki ulanyjylaryň diňe belli bir böleginiň ýükläp biljekdigi bellenilýär.
Ilkibaşda TikTok-da wideonyň iň ýokary dowamlylygy 15 sekuntdy. Sosial ulgamda wagt çäginiň kem-kemden artdyrylmagynyň sebäbi YouTube bilen bäsdeşlik we adatça wideolaryny diňe bu platforma ýükleýän mazmun döredijileri platforma çekmek bilen baglanyşyklydyr.
ByteDance täze formatyň aşpezlik şoularyny döredijilere, komiklere, mugallymlara we beýleki ulanyjylara wideony mejbury böleklere bölmezlige kömek eder diýip belleýär. Şeýle-de, platformada telewizion şoularyň doly wersiýasynyň peýda bolmagyna garaşylýar.


05.06.2024 14:56
23343

Trampyň gadagan etmek islän TikTok platformasynda açan akkauntyna bir günde 3 mln adam ýazyldy

ABŞ-nyň öňki Prezidenti Donald Tramp TikTok-da hasaba alnandan soň, bir günüň dowamynda kanala 3 million adam ýazyldy, onuň platformadaky ilkinji wideosy 56 milliondan gowrak tomaşa ýygnady diýip, Afişa Daily habar...

26.05.2024 23:15
7735

TikTok döwlet KHBS-iň mazmunyny bellik eder

TikTok döwlet köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň (KHBS) öz platformasyna ýetirýän täsirini çäklendirmek boýunça çäreleri girizýär. Kompaniýanyň metbugat beýanatyna görä, döwlet neşirleriniň, teleýaýlymlarynyň...

13.05.2024 22:55
10676

TikTok emeli aň tarapyndan döredilen wideolary bellik edip başlar

TikTok emeli aňyň (AI) kömegi bilen döredilen wideolar üçin awtomatiki bellik funksiýasynyň girizilendigini habar berdi. Täzelik aç-açanlygy ýokarlandyrmak we dezinformasiýa (ýalan maglumatyň ýaýradylmagy) garşy...

10.05.2024 14:05
7032

TikTok ABŞ-da mümkin bolan gadaganlygyny ýatyrmak üçin kazyýete arza berdi

TikTok-yň ýolbaşçylygy we sosial ulgamyň eýesi ByteDance amerikan kazyýetine hytaý kompaniýasyny platformany satmaga ýa-da ony Birleşen Ştatlaryň çäklerinde gadagan etmäge borçlandyrýan kanuny ýatyrmak haýyşy bilen...