Türkmenistanyň ilçisi Filippinleriň Prezidentine ynanç hatlaryny gowşurdy

  • 16.05.2024 23:24
  • 10546
Türkmenistanyň ilçisi Filippinleriň Prezidentine ynanç hatlaryny gowşurdy

14-nji maýda Manila şäherindäki Malakanang köşgünde Türkmenistanyň Filippinler Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (oturýan ýeri Tokio ş.) Atadurdy Baýramowyň Filippinleriň Prezidenti Ferdinand Romualdes Markos Juniora ynanç hatlaryny gowşuryş dabarasy geçirildi.

Söhbetdeşligiň barşynda ilçi Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan Filippinleriň Prezidentine mähirli salamlary we iň gowy arzuwlary ýetirdi, şeýle hem türkmen tarapynyň Türkmenistan bilen Filippinleriň arasyndaky dürli ugurlar boýunça dostlukly gatnaşyklary berkitmäge gyzyklanmasyny tassyklady.
Prezident Ferdinand Romualdes Markos Junior mähirli salamlar we oňat arzuwlar üçin çuňňur sagbolsunyny bildirdi we öz gezeginde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa we Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa dostlukly salamlaryny ýetirilmegini haýyş etdi.
Şeýle hem Filippinler Respublikasynyň Prezidenti iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň we özara düşünişmegiň möhümdigini nygtamak bilen, Türkmenistanyň halkyna iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.


şu gün 11:36
782

Türkmenistanyň DIM-de Latwiýanyň Ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

21-nji maýda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow bilen Latwiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (oturýan ýeri Daşkent ş.) Reýnis Trokşanyň arasynda duşuşyk...

şu gün 11:33
809

Türkmenistanyň DIM-inde GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşyk geçirildi

21-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde GDA-nyň Baş sekretary Sergeý Lebedew bilen duşuşyk geçirildi. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, S.Lebedew 24-nji maýda Aşgabat şäherinde geçiriljek...

düýn 11:50
11402

Gurbanguly Berdimuhamedow Rustam Minnihanow bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

20-nji maýda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanowyň arasynda telefon...

düýn 11:23
6863

Serdar Berdimuhamedow galla oragynda ähli düzümleriň sazlaşykly işini üpjün etmegi tabşyrdy

20-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...