Aşgabatda Agro Pack Turkmenistan & Turkmen Food halkara sergisi öz işine başlady

  • 15.05.2024 17:37
  • 6329
Aşgabatda Agro Pack Turkmenistan & Turkmen Food halkara sergisi öz işine başlady

Şu gün, 15-nji maýda ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde Azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi öz işine başlady.

Gözden geçirilişiň açylyş dabarasyna Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Halk Maslahatynyň, Mejlisiň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, daşary ýurtlaryň ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar.
Türkmenistan üçin azyk howpsuzlygy diňe bir döwletiň özygtyýarlylygyny we garaşsyzlygyny gorap saklamagyň möhüm şerti bolman, eýsem, ilatyň ýaşaýyş-durmuşynyň ýokary derejesini üpjün edýän, azyk, çig mal babatda daşary söwda gatnaşyklarynyň netijeli ösmegine, importyň ornuny tutýan hem-de eksporta gönükdirilen önümçlikleri artdyrmaga mümkinçilik berýän milli, sebitleýin azyk bazarlarynyň ykdysady baglanyşygyna goldaw bermegiň hem möhüm esaslaryny emele getirýär.
Şu gezekki gözden geçiriliş oba hojalyk pudagynda diňe bir ýurdumyzyň gazanan üstünliklerini beýan etmek bilen çäklenmän, eýsem, bu pudakda işjeň orun eýeleýän işewür düzümleriň ägirt uly mümkinçiliklerini hem görkezýär. Bu ýerde ýurdumyzyň we daşary döwletleriň gatnaşyjylarynyň ýüzden gowrak wekili öz önümlerini görkezdiler. Şolaryň hatarynda Oba hojalyk ministrligi, Daşky gurşawy goramak ministrligi, degişli kärhanalar we düzümler, şeýle hem ýurdumyzyň telekeçileri bar.
Bular bilen birlikde Russiýadan, Türkiýeden, Belarusdan, Özbegistandan halkara sergä gatnaşýanlar innowasion tehnologiýalara we «nou-haulara» ünsi çekýän diwarlyklaryny ýaýbaňlandyrdylar.
Şu gezekki serginiň azyk senagatynyň öňdebaryjy tehnologiýalaryny alyşmak, maksatnamalaýyn taslamalara maýa goýumlary çekmek we degişli ugurda ygtybarly ulgamy döretmegiň usullaryny işläp taýýarlamak hem-de olary durmuşa geçirmek boýunça halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmaga oňaýly şertleri döredendigini bellemelidiris.


şu gün 01:11
2376

Aşgabatda Magtymgulynyň 60 metr belentlikdäki ýadygärligi açyldy

17-nji maýda Aşgabatda Köpetdagyň eteginde bina edilen “Magtymguly Pyragy” medeni-seýilgäh toplumy ulanmaga berildi. Seýilgähiň açylyş dabarasyna Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy. Açylyş...

düýn 16:38
3836

Britaniýanyň iň gadymy orkestrleriniň biri Londonda Çary Nurymowyň sazyny ýerine ýetirer

Bornmut simfoniki orkestri (BSO) 19-njy maýda Voices from the East (Gündogar owazlary) festiwalyny türkmenleriň nusgawy kompozitory Çary Nurymowyň sazy bilen açar. Orkestriň web sahypasy bu çäräniň Londonda geçiriljekdigini...

16.05.2024 13:17
3371

Haly önümleriniň bäsleşiginiň ýeňijisini anyklamak üçin SMS arkaly ses bermeklik başlandy

Halyçy gelin-gyzlaryň arasynda yglan edilen “Türkmen halysy – milli buýsanjymyz” atly haly önümleriniň sergi bäsleşiginiň ýeňijisini anyklamak üçin SMS arkaly ses bermeklik başlandy. Bäsleşigiň jemleýji döwlet...

16.05.2024 12:34
3895

Stambulda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan dabaraly çäre geçirildi

15-nji maýda Türkmenistanyň Stambul şäherindäki Baş konsullygynda beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan dabaraly çäre geçirildi. Dabara Türkiýäniň ylmy intelligensiýasynyň...