ÄlemTV-niň Aşgabatdaky serwis merkezi hyzmatlaryndan peýdalanmaga çagyrýar

  • 14.05.2024 12:29
  • 9990
ÄlemTV-niň Aşgabatdaky serwis merkezi hyzmatlaryndan peýdalanmaga çagyrýar

ÄlemTV teleýaýlym operatorynyň serwis merkezi Aşgabat şäherinde G.Kuliýew köçesiniň (Obýezdnoý) ugrunda “Şirin Aý” binasynda hereket edýär.

Bu ýerde ÄlemTV teleýaýlym operatorynyň müşderileri islendik görnüşdäki týunerlerini MUGT sazladyp bilerler, telekartlary açdyryp, şeýle hem çalşyp bilerler.
Şeýle hem ÄlemTV-niň müşderileri şu hyzmatlary alyp bilerler:

  • ÄlemTv IP hyzmatyny gurnamak hem-de töleg etmek;
  • AlemTv kartyny gurnamak;
  • AlemTv kartyna töleg etmek;
  • Antennalary täzeden gurnamak, sazlamak;
  • Edara-binalaryna, iş merkezlerine, ofislere, şeýle hem köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna teleýaýlymlar hyzmatyny gurnamak;
  • Iş görnüşini müşderiniň islegine göra gurnamak;
  • Hyzmaty gurnamak üçin gerek bolan enjamlar ýa-da harytlaryň ählisini alyp barmak;
  • Çylşyrymly işleriň ählisiniň çözgüdini tapmak hem-de düzetmek;

Serwis merkezi ýerine ýetiren işiniň ählisine hil kepilligini berýär.
Mundan başga-da täze ulanyjylar ÄlemTV teleýaýlym operatorynyň hyzmatlaryny gurnamak bilen bagly islendik soraglary bilen bu serwis merkezine ýüz tutup biler.
Hyzmat diňe Aşgabat şäheriniň çäginde - Änew-Büzmeýin aralygynda elýeterlidir.
Iş wagty: 09:00-dan 20:00-a çenli. 
Salgysy: Aşgabat ş., G.Kuliýew köçesi, 56 “Şirin Aý” 2-nji gat.
Habarlaşmak üçin telefonlar:
20-88-22;
20-88-44;
+99362 01-99-98.

«ALEMTV» teleýaýlymlaryň kepillikli hyzmaty!


16.05.2024 16:26
6381

KIBERone we AMAkids bilim merkezleri okuwlaryna maý aýynyň ahyryna çenli 20% arzanlaşyk yglan etdi

Programmirleme boýunça KIBERone halkara mekdebi we çaganyň ösüşi boýunça okuwlara ýöriteleşen AMAkids merkezi maý aýynyň ahyryna çenli islendik saýlanan ugra 20% arzanlaşyk yglan edýär. KIBERone-da programmirleme...

16.05.2024 14:47
18417

«Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...

16.05.2024 14:42
3252

17-19-njy maýda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry: 17.05.2024 «Gülki agşamy» 19:00; 18.05.2024 «Magtymguly köňül guşy» 19:00; 19.05.2024 «Söýgi durmuşyň görnüşi» 19:00. Türkmenistanyň Magtymguly...

15.05.2024 12:22
13855

“Şir ýag” Türkmenistanyň şertlerine uýgunlaşdyrylan motor ýaglaryny hödürleýär

Awtoulagyň üçin dogry ýagy saýlap almaklyk – onuň uzak wagtlap bökdençsiz hereket etmegini kepillendirip biler. Türkmenistanda ulanyş şertleri göz öňünde tutulyp işlenip düzülen ýokary hilli “Şir ýag” çalgy ýaglary...