“Argentina-Kebap” restoranynyň aşpezi steýk taýýarlamagyň aýratynlyklary barada aýtdy

  • 13.05.2024 14:27
  • 14719
“Argentina-Kebap” restoranynyň aşpezi steýk taýýarlamagyň aýratynlyklary barada aýtdy

Öý şertlerinde steýk taýýarlamaga synanyşyp gördüňizmi?
Etiň jylka bölegini otda gyzartmak steýk däldir. Eti dogry saýlap almakdan başlap, ýanyp duran oduň güýçlüligine çenli, steýk taýýarlamagyň öz aýratynlygy bar. Aşgabatdaky “Argentina-Kebap” restoranynyň baş aşpezi nädip tagamly steýkleri taýýarlaýandyklary barada gürrüň berdi.

"Ilki bilen steýk üçin etiň dogry bölegini saýlap almakdan başlamaly. Sygryň steýk üçin laýyk gelýän bölekleri onuň beýleki böleklerinden gymmatdyr. Malyň dürli böleklerinden jylka çykaryp bolar. Olar tagamy, görnüşi we bahasy boýunça tapawutlanýar. Iň esasy bilmeli zat, malyň steýk üçin alynýan et bölegi - ýumşak bolmalydyr.
Ýene bilmeli zatlaryň biri: steýkiň gowrulyş derejesidir. Adatça, steýk bäş görnüşde gowrulýar: Rare, ýa-da başgaça aýdylanda, ganly et. Onuň gowrulyş derejesi — +50°C. Medium rare, ýa-da pes temperaturada gowrulan et, temperaturasy — +55°C. Medium, ýa-da orta dereje gowrulan steýk. Temperaturasy — +60°C. Medium well, ýa-da doly gowrulana ýakyn et. Temperaturasy — +65°C. Well done, ýa-da oňat gpwrulan et. Temperaturasy — +70°C.
Ondan başga-da, görnüşler bar. Mysal üçin, blue ýa-da extra rare gowruş. Munda çige ýakyn, ýöne sowuk däl et göz öňünde tutulýar (temperaturasy +45°C). “А too well done” usulda taýýarlana steýkde bolsa etiň gyzyla ýakyn reňkinden asla nam-nyşan galmaýar. Onuň temperaturasy +70°C.

Steýk taýýarlamagyň internetde ýüzlerçe usuly bolup biler. Emma hakyky tagamy diňe ussat aşpezler berip biler. Aşgabat şäherinde ýerleşýän “Argentina-Kebab” restorany italýan usulynda taýýarlanan steýklerinden dadyp görmäge çagyrýar. Her gün 12:00-dan 16:00 aralygynda restorana gelýänler üçin steýkler 70 manatdan.
Şeýle hem her gün eltip bermek hyzmaty arkaly sargyt edýänler üçin ähli tagamlara -30% ARZANLAŞYK hereket edýär.

Salgysy: Aşgabat ş., 9-njy Mkr.
Telefonlar:
+99364 74-22-20;
49-07-87.


20.05.2024 15:45
23383

Ýagyşly, üýtgäp durýan bulutly howa dowam edýär: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (20.05 - 26.05)

Gidrometeorologiýa baradaky gullugyň Türkmenistanda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada beren maglumatna görä, ýurdumyzyň ähli sebitlerinde hepdäniň dowamynda ýagyş ýagar. Aşgabatda üýtgäp durýan...

16.05.2024 16:26
6941

KIBERone we AMAkids bilim merkezleri okuwlaryna maý aýynyň ahyryna çenli 20% arzanlaşyk yglan etdi

Programmirleme boýunça KIBERone halkara mekdebi we çaganyň ösüşi boýunça okuwlara ýöriteleşen AMAkids merkezi maý aýynyň ahyryna çenli islendik saýlanan ugra 20% arzanlaşyk yglan edýär. KIBERone-da programmirleme...

16.05.2024 14:47
21727

«Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...

16.05.2024 14:42
3674

17-19-njy maýda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry: 17.05.2024 «Gülki agşamy» 19:00; 18.05.2024 «Magtymguly köňül guşy» 19:00; 19.05.2024 «Söýgi durmuşyň görnüşi» 19:00. Türkmenistanyň Magtymguly...