Gyzjagaz diwaryň aňyrsyndaky “nägehanlardan” zeýrenipdir. Ol 50 müň sany ary üýşmegi bolup çykdy

  • 06.05.2024 11:14
  • 16680
Gyzjagaz diwaryň aňyrsyndaky “nägehanlardan” zeýrenipdir. Ol 50 müň sany ary üýşmegi bolup çykdy

Demirgazyk Karolinanyň (ABŞ) ýaşaýjysy Eşli Massis Klass birnäçe aýlap üç ýaşly gyzjagazynyň nämeden zeýrenýändigine düşünip bilmedi. Gyzjagaz öz otagynyň diwarynyň aňyrsynda “nägehanlaryň” ýaşaýandygyny aýdýardy. Ene-atasy ilkibaşda gyzjagazyň bolşuny maşgalada ikinji çaganyň dünýä inmegi bilen baglanyşdyrdylar, emma öz köne öýleriniň üçeginde we otaglarynda günsaýyn köpelýän arylary görenlerinde munuň beýle däldigine göz ýetirdiler diýip, People neşiri ýazýar.

Zyýan berijilerden goraýyş kompaniýasy bularyň bal arylarydygyny we olara ýitip gitmek howpunyň abanýandygyny, şol sebäpli olara awy sepmegiň gadagandygyny  düşündirdi. Soňra är-aýal teplowizorly (ýylylyk görkezýän enjamy bolan) balaryçyny çagyrdylar. Onuň ýüze çykaran zady är-aýaly haýran galdyrdy. Balaryçy diwary döwen pursady jaýyň eýesi gorkunç film görýändirin öýtdi. Balary üýşmeginiň jaýyň diwarynda ary kökesini ýasandygy we sekiz aýyň içinde onuň ägirt uly möçberlere - takmynan 50 müň sany  balary sygýan ululyga ýetendigi ýüze çykdy.
Balarylar öýe tüsseçykaryň deşiginden giripdirler.
Aryçy ene aryny, üýşmegiň bir bölegini we 45 kilogram balary öýjügini aýyrmagy başardy, ýöne birnäçe müň ary öldi.
Jaýa ýetirilen zyýan, takmynan, 20 müň dollar töweregi diýlip çaklanylýar we olar arylaryň öýe giren deşigini ýapmaly, diwary dikeltmeli, gaýtadan izolýasiýa etmeli we bal akyp zaýalanandygy sebäpli ähli elektrik simlerini täzeden çekmeli bolar. Şu işler edilen ýagdaýynda hem arylaryň balyň ysyna gaýdyp gelmek ähtimallygy bar.


düýn 13:08
13893

100 ýaşly ýigit we 102 ýaşly gelin: ABŞ-da dünýäniň iň garry jübüti durmuş gurdy

Filadelfiýanyň (ABŞ) 100 ýaşly ýaşaýjysy Berni Littman 102 ýaşly Marjori Fiterman bilen durmuş gurdy. Är-aýal Ginnesiň rekordlar kitabyna girip biler – olaryň  umumy ýaşy öňki rekorddan azyndan 7 ýyl ýokary diýip...

düýn 07:49
18238

“Ýeke özi öýde” filmindäki Kewiniň öýi satuwa çykaryldy

Çikagonyň eteginde “Ýeke özi öýde” filminiň sýužetine görä Kewin Makkallisteriň maşgalasynyň ýaşan jaýy satuwa çykaryldy. Meýdany 848 inedördül metr bolan iki gatly jaý üçin 5,25 million dollar soraýarlar diýip...

19.05.2024 12:10
4265

Ýokary öndürijilikli superkompýuterleriň reýtingi hödürlendi. Olaryň 171-isi ABŞ-da, 80-isi Hytaýda

Dünýäde iň ýokary öndürijilikli superkompýuterleriň täzelenen Top-500 reýtingi hödürlendi. Sanawyň ilkinji bäş orny üýtgewsiz galdy. Eýýäm üçünji gezek birinji orny ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň Ok-Rij milli...

14.05.2024 14:10
9235

Edebiýat birleşdirýär: Daşoguzda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi

11-nji maýda Daşoguz welaýat kitaphanasynda ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň, Türkmenistanyň Hökümetiniň we Daşoguzyň Amerikan burçunyň bilelikde guramagynda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi. Bu...