Hyundai hereketlendirijide gysga utgaşma howpy zerarly 13,5 müň ulagyny yzyna çagyrýar

  • 06.05.2024 10:34
  • 4978
Hyundai hereketlendirijide gysga utgaşma howpy zerarly 13,5 müň ulagyny yzyna çagyrýar

Hyundai kompaniýasy işlenen gazyň aýlawynyň (resirkulýasiýasynyň) klapanynyň defekti (EGR) sebäpli, 2024-nji ýylda çykan 13 müň 511 ulagyny yzyna çagyrýandygyny habar berdi. BorgWarner zawodynda toplum ýygnalanda goýberilen kemçilik gysga utgaşma getirip bilýär. Bu bolsa, öz gezeginde, hereketlendirijiniň togtamagyna sebäp bolup biler diýip, IXBT ýazýar.

Bu mesele kompaniýanyň Elantra modeliniň 7 349-syna, Venue modeliniň 2364-sine we Kona modeliniň 3798-sine degişli
Hyundai kompaniýasy mart aýynda hereketlendirijileriniň duýdansyz durup başlandygy barada habarlary alyp başlady. Jemi 14 ýagdaý hasaba alyndy. Bu ýagdaýlaryň hiç birinde hem ýol heläkçilik hadysalary, şikes almalar ýa-da ölüm ýagdaýy hasaba alynmady.
Ýol heläkçilik hadysalarynyň hasaba alynmandygyna garamazdan, Hyundai mugt abatlaýyş işlerini geçirmek üçin awtomobillerini yzyna çagyrmagy karar etdi. EGR-iň näsaz klapany bilen awtoulagy dolandyrmak howpsuz bolman biler, aýratyn hem bu ýokary tizlikde howpludyr. Kemçilikli detal täzesine çalşylyp berler.


20.05.2024 13:24
6807

Düýbünden täze Hyundai Santa Fe-niň çykmagyna garaşylýar

Hyundai kompaniýasy Hytaý bazarynda peýda boljak täze Hyundai Santa Fe-niň ilkinji suratlaryny hödürledi. Krossoweriň ilkinji gezek resmi görkezilişi 30-njy awgustda Çendu awtoulag sergisinde geçer diýip, IXBT...

10.05.2024 13:15
5649

Hyundai awtoulaglarynyň käbir aýratynlyklaryny tölegli edip biler

Hyundai awtoulaglarynyň käbir aýratynlyklaryny abuna tölegli etmegi göz öňünde tutýar. Hususan-da, gürrüň oturgyçlary gyzdyryjylar ýaly opsiýalar hakda barýar diýip, IXBT habar berýär. Hyundai Connected Mobility...

21.04.2024 15:16
17829

Haýsy awtoulaglar 1 million km-den gowrak ýol geçip biler? 2,3 million km ýol geçen Toyota öňdeligi eýeleýär

HotCars portalynyň hünärmenleri degişli ideg edilende 483 müň kilometri geçmäge ukyply çydamly 20 awtoulagyň sanawyny düzdüler. Reýtingde 1983-1989-njy ýyllar aralygynda çykarylan, rekord 2,3 million km ýol geçen Toyota...

10.04.2024 22:27
3074

Hyundai Tucson L modeliniň iki sany täze görnüşini hödürlär

Meşhur krossoweriň süýndürilen täze Hyundai Tucson L görnüşiniň suratlary we aýratynlyklary Hytaý Halk Respublikasynyň Senagat we maglumat tehnologiýalary ministrliginiň maglumatlar bazasynda çap edildi. IXBT.com...