“Enrico Marinelli” Aşgabada geldi. Brendiň ilkinji resmi dükany açyldy

  • 05.05.2024 17:42
  • 113727
“Enrico Marinelli” Aşgabada geldi. Brendiň ilkinji resmi dükany açyldy

Erkek egin-eşiklerinde “italýan kaşaňlygy” diýen derejä eýedigi bilen dünýäde belli bolan Enrico Marinelli brendiniň Aşgabatda ilkinji resmi dükany işläp başlady.

Täze açylan dükan ýokary hiliň hem göze gelüwliligiň sazlaşygynyň muşdaklary üçin ajaýyp sowgat boldy. Dükanda kostýumlaryň, trikotaž önümleriň, kaşaň hem jana rahat materiallardan tikilen köýnekleriň, futbolkalaryň we aksessuarlaryň giň toplumy hödürlenilýär.
Şeýle hem dükanda durmuşyň islendik pursatlary üçin – işewür duşuşyklardan başlap, dabaralarda geýmek üçin erkek köwüşleriniň dürli görnüşleri bar.


Enrico Marinelli” dükany möwsüme görä egin-eşiklerini täzeläp durýar.
Enrico Marinelli brendi 1950-nji ýyllardan başlap, modalar dünýäsine wagtyň synagyndan geçen önümlerini hödürläp gelýär.
Dükanyň egin-eşikleriniň giň toplumyny şeýle hem Instagram sahypasyndan görüp, sargyt edip bilersiňiz.
Eltip bermek hyzmaty Aşgabat şäheriniň içine, şeýle hem ähli welaýatlara elýeterlidir.

Salgysy: Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk köçesi, (öňki Moskowski), KIA MOTORS binasy.
Iş wagty: 9:00-dan 23:00-a çenli.
Telefon:
+99371 13-05-13;
Instagram: enricomarinelli_turkmenistan


düýn 00:07
15386

+38° yssy bolar. Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Türkmenistanda hepdäniň dowamynda +38 gradus yssy howa bolar diýlip çaklanylýar. Şol bir wagtyň özünde, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde bulutly howa bolar. Käbir welaýatlarda gysga wagtlyk ýagyş ýagmagy mümkin....

27.05.2024 16:46
10090

ÄlemTV teleýaýlym operatory Tejende serwis merkezini açdy

ÄlemTV teleýaýlym operatory Türkmenistanyň çäginde hyzmat hem söwda nokatlaryny sanyny artdyrýar. Ýakynda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň çäginde ÄlemTV-niň serwis merkezi işläp başlady. Serwis merkezi Azatlyk...

27.05.2024 12:51
7371

FAWORI kompaniýasy "GAPAK AKSIÝASYNY” yglan etdi

Dünýä belli “Fawori” emulsiýalarynyň Türkmenistandaky resmi dileri emulsiýa gapaklaryny getirip beren müşderilerine nagt pul serişdeleriniň bir bölegini SOWGAT hökmünde yzyna gaýtaryp berýär. Boýag bedreleriniň...

26.05.2024 23:31
40507

Tomsy nädip peýdaly hem gyzykly geçirmeli? “Sahypa” bilim merkezinde tomusky tapgyra ýazylyşyk başlandy

Tomsy nähili geçirmekçi? Çaganyň mekdepde okuw ýylyny tamamlandan soň, üç aýlyk dynç alşyny nädip hem peýdaly, hem gyzykly geçirmeli? Dil öwrenmek, kompýuter hem matematika başarnyklaryňy ösdürmek iň gowy dynç...