Jaý alyp-satmak üçin nämeden başlamaly? «Rysgally ülke» tölegsiz maslahatlaryny berýär

  • 04.05.2024 21:57
  • 13787
Jaý alyp-satmak üçin nämeden başlamaly? «Rysgally ülke» tölegsiz maslahatlaryny berýär

Jaý almak ýa satmak isleýärsiňizmi?
Munuň üçin ilkinji nobatda haýsy edara ýüz tutmaly?
Haýsy resminamalary toplamaly we haýsy resminamalar hökman däl?
Nädeniňde resminama işleri tiz düzeler we zerur däl çykdajylary azaldyp bolar?
Jaý almak ýa satmak, hususylaşdyrmak, sowgat etmek ýa-da miras resmileşdirmek bilen bagly işler az zähmeti talap etmeýär. Bu işlerde oýlanyşykly hereket etmek hem wagtyňy, hem çykdajylaryňy tygşytlar. Şonuň üçin hem bu hili işlerde tejribeli hünärmenleriň maslahaty gymmatly bolup durýar.
Gozgalmaýan emläk ulgamynda iş alyp barýan «Rysgally ülke» hususy kärhanasy bu ugurdan ähli soraglara tölegsiz hem ygtybarly maslahatlaryny berýär.

«Rysgally ülke» Aşgabat şäheriniň çäginde degişli gozgalmaýan emläk bilen bagly ähli resminamalary:

  • emlägi satmaga
  • satyn almaga
  • sowgat etmäge
  • miras resmileşdirmäge
  • wesýetnama goýmaga gysga wagtyň içinde resmileşdirmek boýunça hyzmatlaryny hödürleýär.

Müňlerçe müşderä hyzmat eden «Rysgally ülke» HK hyzmatlaryny kepillikli, ygtybarly hem amatly bahadan ýerine ýetirýär.
Şeýle hem “Rysgally ülke” HK gozgalmaýan emläk ulgamynda iş alyp barmak isleýän, höwesjeň ýaşlary işe çagyrýar.
Iş wagty: 09:00 — 21:00
TmCars Biznes hasap: Rysgally Ülke HK

Habarlaşmak üçin telefonlar:
62-04-47;
22-32-00;
68-78-09

Salgysy: Andalyp köçesi, jaý 40, («Bägül» restorany, 2-nji gat)


düýn 00:07
15386

+38° yssy bolar. Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Türkmenistanda hepdäniň dowamynda +38 gradus yssy howa bolar diýlip çaklanylýar. Şol bir wagtyň özünde, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde bulutly howa bolar. Käbir welaýatlarda gysga wagtlyk ýagyş ýagmagy mümkin....

27.05.2024 16:46
10165

ÄlemTV teleýaýlym operatory Tejende serwis merkezini açdy

ÄlemTV teleýaýlym operatory Türkmenistanyň çäginde hyzmat hem söwda nokatlaryny sanyny artdyrýar. Ýakynda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň çäginde ÄlemTV-niň serwis merkezi işläp başlady. Serwis merkezi Azatlyk...

27.05.2024 12:51
7371

FAWORI kompaniýasy "GAPAK AKSIÝASYNY” yglan etdi

Dünýä belli “Fawori” emulsiýalarynyň Türkmenistandaky resmi dileri emulsiýa gapaklaryny getirip beren müşderilerine nagt pul serişdeleriniň bir bölegini SOWGAT hökmünde yzyna gaýtaryp berýär. Boýag bedreleriniň...

26.05.2024 23:31
40507

Tomsy nädip peýdaly hem gyzykly geçirmeli? “Sahypa” bilim merkezinde tomusky tapgyra ýazylyşyk başlandy

Tomsy nähili geçirmekçi? Çaganyň mekdepde okuw ýylyny tamamlandan soň, üç aýlyk dynç alşyny nädip hem peýdaly, hem gyzykly geçirmeli? Dil öwrenmek, kompýuter hem matematika başarnyklaryňy ösdürmek iň gowy dynç...