Halkara gatnaşyklary instituty düzme ýazmak boýunça halkara bäsleşiginiň ýeňijilerini yglan etdi

  • 03.05.2024 16:02
  • 6656
Halkara gatnaşyklary instituty düzme ýazmak boýunça halkara bäsleşiginiň ýeňijilerini yglan etdi

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyby Merdan Çaryýew, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyby Nurana Rejepgulyýewa, şeýle hem Gyrgyz Respublikasynyň DIM-niň K.Dikambaýewa adyndaky Diplomatik akademiýasynyň talyby Adeli Raimkulowa Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň «Ýer ýüzünde parahatçylygy we howpsuzlygy saklamakda halkara ynsanperwer hukugynyň orny» diýen temada düzme ýazmak boýunça geçiren halkara bäsleşiginde birinji orny eýelediler.

Bu ýokary okuw mekdebi tarapyndan Merkezi Aziýanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda geçirilen bäsleşikde ikinji orunlary bäsleşige gatnaşyjylaryň bäşisi eýelediler, şolaryň ikisi biziň ýokary okuw mekdeplerimiziň wekilleri – Türkmenistanyň M.Garryýew adyndaky Döwlet lukmançylyk uniwersiteti we Türkmenistanyň DIM-niň HGI-i. Baýrak eýeleriniň üçüsi bolsa – Täjik milli uniwersitetiniň, Al-Faraby adyndaky Gazak milli uniwersitetiniň hem-de Özbegistanyň Dünýä ykdysadyýeti we diplomatiýa uniwersitetiniň talyplarydyr. 
Üçünji orunlaryň 8-si Türkmen döwlet maliýe institutynyň, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň, Türkmenistanyň IIM-niň institutynyň, Magtymguly adyndaky TDU-nyň, Halkara Ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň, Türkmenistanyň DIM-niň HGI-niň talyplaryna berildi. Bu tapgyrda baýrak eýesiniň biri – Täjik milli uniwersitetiniň talyby boldy. 
Bäsleşigiň netijeleri boýunça talyplaryň 30-sy höweslendiriji orunlary aldylar. 
Garaşsyz eminler tarapyndan awtorlyk işlerine baha berlende, halkara ynsanperwer hukugy ulgamyna degişli bilimler, pikiriň özboluşlylygy, işiň mazmunynyň bäsleşigiň yglan edilen temasyna laýyk gelşi hem-de beýan edilişiniň hili göz öňünde tutuldy. 
Bäsleşigiň ýeňijilerine diplomlar we ýadygärlik sowgatlary sylaglanyş dabarasynyň çäklerinde gowşurylar.
Dabara Türkmenistanyň DIM-niň HGI-nde 8-nji maýda geçiriler. 


düýn 22:57
2

Türkmen oba hojalyk instituty Genetika dersi boýunça II internet olimpiadanyň ýeňijilerini yglan etdi

Türkmen oba hojalyk instituty Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda geçirilen Genetika dersi boýunça II internet olimpiadanyň netijelerini yglan etdi. Olimpiadada birinji orny dört talyp...

27.05.2024 12:45
1571

«Halkara gatnaşyklary: parahatçylyk dialogynyň medeniýeti» atly halkara bäsleşigiň jemi jemlendi

25-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda üç günläp dowam eden «Halkara gatnaşyklary: parahatçylyk dialogynyň medeniýeti» atly halkara bäsleşigiň jemi jemlendi. Bäsleşikde...

26.05.2024 09:12
11026

Türkmenistanda orta mekdeplerde okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegiň Konsepsiýasy tassyklanyldy

Prezident Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanda umumybilim maksatnamalary boýunça okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegiň 2028-nji ýyla çenli Konsepsiýasyny tassyklamak hakynda» Karara gol çekdi. Degişli resminama...

25.05.2024 10:12
14429

Hytaýyň ýokary okuw mekdeplerinde okamak isleýänleriň resminamalary kabul edilýär

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2024-2025-nji okuw ýyly üçin Hytaý Halk Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi (bakalawr) maksatnamasy boýunça seçip alyş işini geçirýär. Bu barada Magtymguly...