Gurbanguly Berdimuhamedow "Arkadag" futbol toparynyň futbolçylarynyň türgenleşiklerini synlady

  • 27.04.2024 07:31
  • 24114
Gurbanguly Berdimuhamedow "Arkadag" futbol toparynyň futbolçylarynyň türgenleşiklerini synlady

26-njy aprelde türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, Arkadag şäheriniň futbol toparynyň türgenleri bilen duşuşdy.

Şäheriň köpugurly stadionynda Gurbanguly Berdimuhamedow futbolçylaryň türgenleşiklerini synlady.
Mälim bolşy ýaly, bu futbol topary 2023-nji ýylda döredilip, ilkinji ýyldan üstünlikli çykyş etdi. Şeýlelikde, “Arkadag” futbol topary Türkmenistanyň çempionatynda ýurdumyzyň Kubogyna eýe boldy.
Gurbanguly Berdimuhamedow futbolçylaryň umumy ýagdaýy, olaryň maddy üpjünçiligi bilen gyzyklanyp, döwletimiziň türkmen sportunyň mundan beýläk-de ösmegi, şol sanda futbolyň dünýä derejesine çykmagy ugrunda ähli tagallalary etjekdigini belledi hem-de bu toparyň Türkmenistanyň çempionatynda ýeňiş gazanmagynyň ähmiýetli waka öwrülendigini aýtdy.
Futbolçylar Arkadag şäherinde göwnejaý ýaşamak, dynç almak, ýokary derejeli türgenleşikleri geçirmek ugrunda ähli zerur mümkinçilikleriň döredilendigini belläp, munuň üçin Türkmenistanyň Prezidentine we türkmen halkynyň Milli Liderine tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.
Gurbanguly Berdimuhamedow futbolçylaryň öňde boljak ýaryşlarda üstünlikli çykyş etmek üçin tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynam bildirdi.


şu gün 20:45
18

Aşgabatda Çoganly ýaşaýyş toplumynda iki gatly 136 sany ýaşaýyş jaýy açyldy

Şu gün, 25-nji maýda Aşgabat şäheriniň gününde paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumynda iki gatly 136 sany ýaşaýyş jaýyň açylyp ulanmaga berilmegi mynasybetli dabara geçirildi.   Aşgabat ajaýyp...

şu gün 12:24
5751

GDA-nyň Hökümet Baştutanlary Aşgabatda birnäçe möhüm çözgütleri kabul etdiler

24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisinde dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga gönükdirilen birnäçe resminama gol çekildi. Mejlise Azerbaýjanyň, Belarusyň, Gazagystanyň...

şu gün 09:44
3952

Serdar Berdimuhamedow Iordaniýa Haşimit Patyşalygynyň Patyşasyny gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Iordaniýa Haşimit Patyşalygynyň Patyşasy Abdulla II bin Al Husseýne Iordaniýa Haşimit Patyşalygynyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi...

düýn 21:46
4913

Serdar Berdimuhamedow Gazagystanyň Premýer-ministri Olžas Bektenowy kabul etdi

24-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri Olžas...