Toyota ýüzlerçe müň täze Prius we Prius Prime awtomobillerini yzyna gaýtarýar

  • 20.04.2024 20:17
  • 11780
Toyota ýüzlerçe müň täze Prius we Prius Prime awtomobillerini yzyna gaýtarýar

Toyota kompaniýasy ABŞ-da 55 müň sany 2023-nji we 2024-nji ýyllarda çykan Prius we Prius Prime awtomobillerini yzyna gaýtarýandygyny habar berdi. Munuň sebäbi hereket wagtynda olaryň gapylarynyň açylyp bilmegi bilen baglanyşyklydyr. Awtoöndürijiniň habar berşi ýaly, bu gapylaryň içine suw girmegi sebäpli gysga elektrik utgaşmasynyň netijesinde bolup geçýär diýip, ixbt.com belleýär.

Dilerler yzky gapylary açmagyň çep we sag pereklýuçatellerini kämilleşdirilen konstruksiýaly täzelerine çalyşmak arkaly bu meseläni çözerler. Ýöne täze mehanizm gurnalýança, Toyota hereket geçiriji gutynyň ryçagy P (Parking) ýagdaýa geçirilende, ähli gapylary awtomatiki gulplama funksiýasyny ulanmagy maslahat berýär.
ABŞ-da yzyna gaýtarylýan 55 müň Prius we Prius Prime-yň üstüne tutuş dünýä boýunça (şol sanda Aziýada we Ýaponiýada) ýene 211 müň Prius goşular – olarda hem şol näsazlyk ýüze çykaryldy. 


20.06.2024 14:40
10054

Akio Toýoda dawaly ýagdaýa garamazdan, Toyota-nyň ýolbaşçysy wezipesine gaýtadan saýlandy

Toyota-ny esaslandyryjy Kiitiro Toýodanyň agtygy Akio Toýoda kompaniýanyň direktorlar geňeşiniň başlygy wezipesine gaýtadan saýlandy. IXBT-iň habar bermegine görä, karar paýdarlaryň ýygnagynda kabul edilip, Toýoda...

19.06.2024 16:54
12265

Hytaýda Toyota Venza 2024 çykdy. Ilkinji müşderilere 3,4 müň dollar bonus berler

GAC Toyota bilelikdäki kärhanasy täze Toyota Venza 2024 krossowerini satuwa çykardy. Awtoulag 10 sany bezeg komplektasiýasynda görkezilýär, olaryň 5-si 2,0 litrlik benzinli hereketlendiriji, galanlary bolsa 2,5...

18.06.2024 16:36
16135

Sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we wnedorožnikleriň sanawy düzüldi

Abraýly iSeeCars çeşmesi tarapyndan geçirilen barlag 5 we 10 ýyl sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we ulaglaryň haýsylardygyny kesgitledi. Bäş ýyl sürlen awtoulaglaryň arasynda birinji orny Chevrolet Trax eýeledi...

16.06.2024 01:40
10969

Toyota “düýbünden tapawutly” içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri işläp taýýarlaýar

Kompaniýada aýtmaklaryna görä, Toyota awtoulag pudagynda köp zady üýtgetjek içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri (ICE) hödürlemäge taýynlanýar diýip, Motor1 habar berýär. Gibrid ulaglar üçin işlenip düzülen...