Köneürgenç etrabynda täze häzirkizaman obasy gurulýar

  • 19.04.2024 14:01
  • 14202
Köneürgenç etrabynda täze häzirkizaman obasy gurulýar

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynda «Täze ýol» geňeşliginiň çäginde täze häzirki zaman obasynyň gurluşygy dowam edýär. Häzirki wagtda gurulýan binalaryň köpüsiniň gurluşyk işleri tamamlandy diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiri habar berýär.

Täze şäherçe dolandyryş, durmuş-medeni taýdan we önümçilik maksatly dürli binalardan ybarat bolar. Ähli işler tamamlanandan soň, ýaşaýyş jaý gorlary täze ýaşaýjylar üçin ähli amatlyklary üpjün edýän iki gatly kottejleri bilen dürli görnüşli ýüzlerçe amatly jaýlardan ybarat bolar.
Onda jemgyýetçilik we medeni desgalaryň arasynda 420 okuwçy üçin niýetlenen häzirki zaman orta mekdebi we 160 orunlyk çagalar bagy, saglyk öýi, medeniýet öýi, aragatnaşyk öýi, toý dabaralarynyň häzirki zaman merkezi boljak 500 orunlyk «Toý mekany», ýarym gektar meýdanda ýerleşýän ýapyk bazary bolan söwda merkezi, senagat we azyk dükanlary, ýangyn deposy we beýleki desgalar bar.
Şäherçe inžener-tehniki kommunikasiýalaryň ösen ulgamyna eýe bolar. Onuň üçin bu ýerde Han-ýap kanalynyň we golaýda ýerleşýän kollektoryň üstünden täze awtomobil köprüleri guruldy.


şu gün 14:22
24

Balkan welaýatynyň ilaty üçin täze awtoulaglaryň 200-si hyzmat edip başlady

Ýaponiýanyň önümi bolan täze «Toyota Coaster» kysymly orta synply, «Toyota Hiace» kysymly kiçi synply awtobuslaryň jemi 200 sanysy Balkan welaýatynyň ilatyna hyzmat edip başlady. Täze ulaglar şäherara we şäherýaka...

düýn 18:54
16228

HHR-iň Başlygynyň maşgalasy Pen Liýuan Ogulgerek Berdimuhamedowa sowgady üçin hoşallyk bildirdi

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygynyň maşgalasy Pen Liýuan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň maşgalasy hanym Ogulgerek Berdimuhamedowanyň adyna hat ugratdy. Pen Liýuan hatynda Ogulgerek Berdimuhamedowanyň...

düýn 17:49
9066

Eýranyň raýatlary üçin Aşgabatda we Maryda saýlaw uçastoklary hereket eder

Türkmenistanda ýaşaýan Eýranyň raýatlary 28-nji iýunda geçiriljek nobatdan daşary prezident saýlawlarynda ses berip bilerler. Bu barada Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanasynda aýdylýar...

düýn 11:50
10228

Serdar Berdimuhamedow Karl III-ni resmi ýaş toýy mynasybetli gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Onuň Alyjenaby, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasy Karl III-ä resmi ýaş toýy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny...