GDA ýurtlarynyň DIM-leri Minskde möhüm meseleleri maslahatlaşmak üçin ýygnanyşar

  • 11.04.2024 16:10
  • 5609
GDA ýurtlarynyň DIM-leri Minskde möhüm meseleleri maslahatlaşmak üçin ýygnanyşar

12-nji aprelde Minskde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi geçiriler. Duşuşygyň gün tertibi sebit we halkara howpsuzlygyna, GDA-nyň çäklerindäki hyzmatdaşlyga, şeýle-de 2025-nji ýylda Beýik Watançylyk urşunda gazanylan ýeňşiň 80 ýyllygyna taýýarlanmaga degişli birnäçe meseleleri öz içine alýar.  

Sebitde howpsuzlygy üpjün etmek, adaty we täze çagyryşlara hem howplara garşy bilelikde hereket etmek meselelerine aýratyn üns berler.
Ministrler GDA-nyň çäklerinde 2023-nji ýylda köp derejeli Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler meýilnamasynyň we Arkalaşygyň agza döwletleriniň daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça Hereket maksatnamasynyň ýerine ýetirilişiniň jemini jemlärler.
Birnäçe bilelikdäki beýannamalary kabul etmek meýilleşdirilýär.
Duşuşygyň ahyrynda tassyklanan resminamalaryň käbiri Arkalaşygyň döwlet Baştutanlary tarapyndan soňraky tassyklanma üçin geçiriler.


şu gün 15:22
1346

6-njy iýulda Aşgabatda hukuk meseleleri boýunça raýatlar kabul ediler

6-njy iýulda Aşgabatda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçiriler. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Jemgyýetçilik kabul...

şu gün 12:25
1359

Türkmenistan GDA-nyň Ykdysady Geňeşiniň 102-nji mejlisine gatnaşdy

Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady Geňeşiniň Ykdysady meseleler boýunça komissiýasynyň ýanyndaky doly doly ygtyýarly wekili, Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly...

şu gün 12:20
2096

Türkmenistanyň ilçisi Wýetnamyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

21-nji iýunda Hanoý şäherinde Türkmenistanyň Wýetnam Sosialistik Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (oturýan ýeri Pekin ş.) P.Durdyýew Wýetnamyň Prezidenti To Lama ynanç hatyny gowşurdy....

şu gün 10:27
5672

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde guruljak Çeperçilik haly kärhanasynyň taslamasyna belliklerini aýtdy

22-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, şäheri ösdürmegiň nobatdaky tapgyrynda gurulmagy meýilleşdirilýän...