Italýan adasynyň häkimiýeti ähli isleg bildirýänlere geçi paýlaýar

  • 09.04.2024 05:24
  • 10946
Italýan adasynyň häkimiýeti ähli isleg bildirýänlere geçi paýlaýar

Ýabany geçileriň köp bolmagyndan kösenýän Alikudi italýan adasynyň häkimi ähli isleg bildirýänlere mugt geçi almagy teklip etdi. Bu barada Bi-bi-si habar berýär.

5 kilometrlik adada geçirilen ilat ýazuwy geçileriň sanynyň, takmynan, 100 adam bolan ilat sanyndan alty esse köpdügini görkezdi.
Haýwanlaryň çendenaşa köp bolmak meselesi ilkinji gezek 2008-nji ýylda ýüze çykdy, ýöne soňky ýyllar ol has güýçlendi. Geçiler adamlaryň rahatlygyny bozup, ýerlerdäki baglary we ösümlikleri zaýalaýarlar, käwagt bolsa ýerli ýaşaýjylaryň öýlerine-de girýärler.
“Öz geçiňi al” başlangyjynyň çäklerinde beýleki ilatly ýerleriň ýaşaýjylary-da ýüz tutup, 10-njy aprele çenli bir ýa-da birnäçe geçini alyp bilýär. Häkimiýetiň belleýşi ýaly, munuň üçin hökman fermer bolmaly däl.
Çaklamalara görä, geçiler bu adada 20 ýyl töweregi mundan öň peýda bolupdyr. Ilkibaşda ýerli ýaşaýjylaryň biriniň haýwanlary köpeltmek meýilnamasy bolan, ýöne ol bu pikirden ýüz öwren bolsa gerek, şonuň üçin olar öz erkine goýberilipdir.
Ýöne ýerli ýaşaýjylar adanyň gaýaly landşafty sebäpli haýwanlary daşamakda köp meseleleriň ýüze çykyp biljekdigini belleýärler.


10.06.2024 20:50
9985

59 ýaşly italiýaly dijeý klubda dynuwsyz 10 gün işläp, dünýä rekordyny goýdy

Italiýada dijeý Faber Moreýra (hakyky ady Fabrisio Morero) klubda dynuwsyz 10 gün 4 sagat işläp, dünýä rekordyny goýdy. Bu barada Ginnesiň rekordlar kitaby habar berýär. Öňki rekord 10 ýyl mundan ozal Dublinde...

25.05.2024 20:35
4814

Puççinniniň hormatyna konsert: italiýaly wokalçy Matteo Lippi Aşgabada geler

5-nji iýunda Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Italiýanyň iň meşhur opera kompozitorlaryndan biri bolan Jakomo Puççinniniň aradan çykmagynyň 100 ýyllygyna bagyşlanan konsert geçiriler. Konsert programmasy Puççinniniň...

22.03.2024 06:14
4412

Rimiň Kapitoliý muzeýinde Türkmenistanyň arheologiki sergisi geçiriler

2025-nji ýylda Rimiň Kapitoliý muzeýinde Türkmenistanyň arheologiki sergisini geçirmek meýilleşdirilýär. Degişli resminama 20-nji martda türkmen wekiliýetiniň Rim şäher meriýasynyň ýolbaşçylary bilen geçiren duşuşynda...

08.03.2024 00:39
4913

Italiýadan we Türkmenistandan pianinoçylar Aşgabatda Bahyň, Mosartyň, Şopeniň we Nino Rotanyň sazlaryny ýerine ýetirdiler

Aşgabadyň Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynda Türkmenistanda Italiýanyň ilçihanasynyň açylmagynyň 10 ýyllygy mynasybetli konsert geçirildi. Bu barada “Neýtralnyý Türkmenistan” gazeti habar berýär. Çärä...