TDEI maglumatlary goramak üçin programma üpjünçiligini işläp taýýarlamak boýunça Hakaton bäsleşigini geçirýär

 • 04.04.2024 15:14
 • 9050
TDEI maglumatlary goramak üçin programma üpjünçiligini işläp taýýarlamak boýunça Hakaton bäsleşigini geçirýär

26-27-nji aprelde Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty ýurduň orta hünär we ýokary okuw mekdepleriniň talyplary üçin “CyberHack” atly onlaýn Hakaton bäsleşigini geçirer.

Hakatonyň temasy – “Sanly gurşawda maglumatlary goramagyň kriptografiki usullaryny programmalaýyn durmuşa geçirmek”.
Bäsleşik şu maksatlar bilen geçirilýär:

 • Maglumatlary goramak üçin täze programma üpjünçiliklerini döretmek we bar bolan programma üpjünçilikleriniň işjeňligini ýokarlandyrmak;
 • Geljekki hünärmenleriň hünär taýýarlygynyň hilini ýokarlandyrmak;
 • Täze pikirleri we sanly çözgütleri döretmäge we durmuşa geçirmäge ukyply hünärmenleri terbiýelemek.

Hakaton bäsleşigine her okuw mekdebinden 3 adamdan ybarat topar gatnaşyp bilýär.
Emin agzalary şulara baha berer:

 • Talyplaryň iş usullaryna;
 • Tehnologiki sowatlylyga;
 • Işiň ýerine ýetirilişiniň öz wagtynda we dogry bolmagyna;
 • Meseläni çözmegiň netijeliligine;
 • Saýlanyp alnan programmirleme diline;
 • Açyk koduň barlygyna we göwrümine;
 • Programma üpjünçiliginiň maksada gönükdirilenligine, düşnükliligine we ulanmakda ýönekeýligine;
 • Tanyşdyrylyşyň hiline.

Hakaton bäsleşiginiň ýeňijileri Hormat hatlary we gymmat bahaly sowgatlar bilen sylaglanar.
Gatnaşmak üçin 10-njy aprele çenli görkezilen elektron salgysyna arza ibermeli:  tdei@tdei.edu.tm ýa-da abdyyewjuma@gmail.com.


12.04.2024 14:39
6343

Türkmenistanda ýokary synp okuwçylaryň arasynda ders bäsleşikleriň I tapgyrynyň netijeleri yglan edildi

Türkmenistanda ýurduň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda ders bäsleşikleriň I tapgyrynyň netijeleri yglan edildi. Ders bäsleşigi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň...

11.04.2024 13:36
2828

Türkmenistanda ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça bäsleşik badalga aldy

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça bäsleşik...

11.04.2024 13:02
15172

«Türkmenistan» awiakompaniýasy uçarman bolmak isleýänleri dalaşgärlige kabul edýär

“Türkmenistan” awiakompaniýasy dalaşgärleri öňünden seçip almak arkaly uçarman käri boýunça Türkiýe Respublikasynyň “Awiasiýa Birleşiginiň uniwersitetine kabul edişligi yglan etdi. Okuwlar awiakompaniýanyň hasabyna...

11.04.2024 07:41
11548

PETRONAS Malaýziýada UTP-de okamak üçin talyp hakly orunlary hödürleýär

“PETRONAS” kompaniýasy Malaýziýadaky “PETRONAS” kompaniýasynyň Tehnologik Uniwersitetinde (UTP) okamak üçin aşakdaky dersler boýunça talyplara doly talyp haklaryny hödürleýär: Himiýa inženerçiligi Elektronika we...