Tiz hem tygşytly. FotoLab-dan resminamalar üçin fotosuratlary onlaýn sargyt edip bolýar

  • 04.04.2024 08:11
  • 11054
Tiz hem tygşytly. FotoLab-dan resminamalar üçin fotosuratlary onlaýn sargyt edip bolýar

FotoLab ykjam goşundysy Aşgabadyň çäginde pasport, wiza, işe girmek, talyp şahsyýetnamasy, ygtyýarnamalar we şahsyýetnamalar üçin gerek bolan fotosuratlary gerek bolan ölçegde onlaýn sargyt etmek mümkinçiligini hödürleýär.

Bu nähili işleýär?
Ýokarda agzalan ýagdaýlaryň her biri üçin surata düşmegiň öz talap edilýän şertleri, ölçegleri bolýar. Mysal üçin, pasport täzelenende ýakynda düşürilen surat gerek, köp sanly wiza anketalarynda bolsa, ýörite surat ölçegleri we arka fon reňkleri talap edilýär. Her bir fotostudiýa bolsa, sizi kanagatlandyryp biljek hildäki fotosuraty çykarman biler. Galyberse-de, resminamalar üçin surata düşmäge ýörite ýola çykyp, bir ýerlere gitmeli, suratlar taýýar bolýança garaşmaly bolýar.
FotoLab bu meseläniň öýde ýa işde oturan ýeriňden çözülýän aňsat usulyny hödürleýär. Islendik adam Play Marketden ýa-da App Store-den FotoLab ykjam goşundysyny telefonyna ýükläp alyp, öýünde ýa-da işde oturan ýerinden öz smartfonyna surata düşüp, şol ykjam goşundyny üsti bilen suratyny ýükläp biler we ähli talaplara laýyk gelýän suraty sargyt edip biler. Suratyňyzy taýýar bolýança, siz başga has möhüm işlere meşgul bolup bilersiňiz.
FotoLab dürli wizalar üçin surat işlemekde ýyllyk tejribä eýedir.
FotoLab ykjam goşundysy otyran ýeriňizden islegiňiz boýunça düşen suratyňyza erkekler üçin kostýum we aýal maşgalalar üçin milli köýnek geýdirmek mümkinçiligini hödürleýär. Ykjam goşundyda telefonyň galereýasyndan taýýar surat saýlamak ýa-da kamera düşmek mümkinçiligi hem bar.
Talyplar talyplyk şahadatnamalary üçin islege görä aýra-aýra düşüp hem, bütin toparyň suratlaryny bile düşüp hem, FotoLab arkaly, eltip bermek hyzmatyndan peýdalanyp sargyt edip bilerler.

FotoLab ykjam goşundysyny şu salgylardan ýükläp alyp bilersiňiz:
Google Play we App Store


16.04.2024 14:32
7810

FotoLab ykjam goşundysy arkaly telefonyň çeholyna islendik suraty çap etdirip bolýar

FotoLab ykjam goşundysy islendik suraty telefon çehollaryna çap etmek hyzmatyny hödürleýär. Bu ykjam goşundynyň üsti bilen isleýän çeholyňyzy ONLAÝN görnüşde sargyt edip bolýar. Munuň üçin bar gerek zat – telefonyň...

15.04.2024 20:48
19050

Yssy howa gaýdyp gelýär: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, howa gijelerine +8... +10 gradusdan +14... +16 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +21... +23 gradusdan +27.. +29 gradus aralygynda maýyl bolar. Ahal welaýatynda üýtgäp...

12.04.2024 15:06
11737

Grilde bişen krewetkalar, Alfredo... “Arbat” restorany italýan aşhanasynyň muşdaklaryny çagyrýar

Karbonara, Neapolitano, Penne Arabýata... belli-belli ýurtlar belli-belli tagamlara ýöriteleşen bolýar. “Italýan pizzasy” ýa-da “Italýan pastasy” diýlen aýtgylary eşitmedik ýok bolsa gerek. Çünki bu ýurt şol tagamlary...

11.04.2024 08:05
4664

"Gyzyl Bent" HK ýangyn howpsuzlygy boýunça hyzmatlaryny hödürleýär

«Gyzyl Bent» hususy kärhanasy edara-kärhanalara hem-de hususy taraplara ýangyn howpsuzlygy babatynda ygtyýarly hyzmatlary hödürleýär. Hususan-da, «Gyzyl Bent» HK şu hyzmatlary hödürleýär: - islendik çylşyrymlylykdaky...