Kia duran ýerinden öz-özi tigirlenmek töwekgelçiliginiň bardygy sebäpli 400 000-den gowrak Telluride wnedorožnigini yzyna çagyrýar

  • 02.04.2024 14:33
  • 19987
Kia duran ýerinden öz-özi tigirlenmek töwekgelçiliginiň bardygy sebäpli 400 000-den gowrak Telluride wnedorožnigini yzyna çagyrýar

Kia kompaniýasy ulagyň duralgada duran ýerinden öz-özünden tigirlenip gitmegine sebäp bolup biläýjek meselesiniň bardygy sebäpli 427 407 sany Telluride wnedorožniginiň yzyna çagyrylandygyny habar berdi diýip, ABŞ-nyň Ýol hereketiniň howpsuzlygy milli dolandyryş gullugyna (NHTSA) salgylanýan MSN habar berýär.

Aralyk walda we öňde sag tarapdaky hereketlendiriji walda bar bolan önümçilik kemçiligi awtoulag duruş düzgünine geçirilende olaryň doly ýapyşmazlygyna sebäp bolup biler. Wagtyň geçmegi bilen bu ýagdaý ulaga zeper ýetmegine we onuň öz-özi tigirlenmegine getirip biler.
Yza çagyryş 2020-2023-nji ýyllarda goýberilen Telluride modelleriniň hemmesine, şeýle-de, 2024-nji modelleriniň hem käbirlerine degişlidir.
Kia Telluride-niň eýelerine müşderilere hyzmat ediş merkezine ýa-da ýerli söwda dellallaryna ýüz tutup, ulaglarynyň yza çagyrylmaga degişlidigini ýa-da däldigini anyklamagy maslahat berdi.
Şeýle hem, ulagyň eýelerine näsazlygy duýduryjy şakyrdamak ýa-da kuwwaty peselmek ýaly alamatlara üns bermek maslahat berilýär.
Awtoulag öndürijisi sürüjileri mesele çözülýänçä el tormozyny ulanmaga çagyrýar.
Kia-nyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndaky söwda dellallary programma üpjünçiligini mugt täzelemäge we ähli zeper ýeten aralyk wallary çalyşmaga borçly edildi.


10.04.2024 22:39
5204

3 ýylda 15 täze önüm: Kia Sportage krossowerini, K8 biznes sedanyny täzelär

Kia täze strategiýasynyň çäklerinde ýakyn 3 ýylda 15 sany täze modeli çykarar. Olaryň aglabasy elektrikli güýç gurluşy bilen enjamlaşdyrylar we bu kompaniýa 2030-njy ýyla çenli her ýylda 1,6 million elektrik ulagy...

05.04.2024 10:37
2454

Täjigistanda KIA-nyň resmi wekilhanasy peýda bolar

Kia Motors ýakyn wagtda Täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherinde öz wekilhanasyny açar. Bu barada TASS habar berýär. Hyzmatdaşlyk baradaky şertnama “Lesinwest” çäkli jogapkärçilikli jemgyýetiň müdirler geňeşiniň...

29.03.2024 21:21
11813

“Ýylyň bütindünýä awtomobili – 2024” bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

2024-nji ýylyň Nýu-Ýork awtosalonynda World Car Awards (“Ýylyň bütindünýä awtomobili”) baýragynyň gowşurylyş dabarasy geçirildi. Ýeňijileriň sanawynda elektromobiller agdyklyk etdi diýip, tarantas.news habar berýär...

19.03.2024 16:57
14638

Hytaýyň GAC awtoulagy Toyota Sienna-dan we Kia Carnival-dan ozduryp, dünýäde iň köp satylan miniwen boldy

2023-nji ýylyň netijeleri boýunça dünýäde iň köp satylan MPV synply awtoulag (bu miniwenleri hem öz içine alýar) Hytaýyň GAC Aito Y awtoulagy boldy. Ýylyň dowamynda dünýäde 4,4 million MPV awtoulagy satyldy, şolardan...