Türkmenistanyň ilçisi Gazagystanyň parlament dostluk toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

  • 30.03.2024 17:37
  • 3795
Türkmenistanyň ilçisi Gazagystanyň parlament dostluk toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

29-njy martda Gazagystan Respublikasynyň Parlamentiniň binasynda Türkmenistanyň ilçisini Türkmen-gazak parlament dostluk toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Astanadaky ilçihanasy habar berýär.

Duşuşygyň barşynda taraplar iki ýurduň parlamentleriniň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmekligi, şu ýylda meýilleşdirilen bilelikdäki çäreleri, şol sanda toparyň mejlisini geçirmekligi maslahatlaşdylar. Serhetara hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda ylalaşdylar.
Duşuşygyň ahyrynda taraplar özara gyzyklanma bildirýän meseleler boýunça yzygiderli gatnaşyklary saklap durmaga ymtylyşlaryny beýan etdiler.


düýn 18:12
2839

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň diplomatlary 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň daşary işler ministrleri 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar. Bu barada Özbegistanyň daşary syýasat edarasynda habar berildi. “15-nji aprelde Daşkentde “Merkezi Aziýa – Aýlagdaky...

düýn 14:52
6083

Aşgabatda DÝHG-niň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň maslahatynyň mejlisi geçiriler

Şu ýylyň 15 — 19-njy apreli aralygynda Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň 38-nji mejlisi...

düýn 14:37
4020

Türkmenistan ekologiýa ulgamynda birnäçe täze başlangyçlary işläp düzdi

12-nji aprelde geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ekologiýa ulgamyndaky gatnaşyklaryny ösdürmek üçin amala aşyrylýan...

düýn 09:31
2606

Türkmenistan maý aýynda Buharestde geçiriljek TIBCO — 2024 halkara sergisine gatnaşar

Türkmenistan 16 — 19-njy maý aralygynda Rumyniýanyň Buharest şäherinde geçiriljek “TIBCO — 2024” halkara sergisine gatnaşar. Bu barada wise-premýer B.Atdaýew 12-nji aprelde Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi...