Disney “Karib deňziniň garakçylary” franşizasynyň täzeden düşüriljekdigini tassyklady

  • 30.03.2024 11:46
  • 5639
Disney “Karib deňziniň garakçylary” franşizasynyň täzeden düşüriljekdigini tassyklady

Prodýuser Jerri Brukhaýmer Disney kompaniýasynyň “Karib deňziniň garakçylary” franşizasyny täzeden düşürmekçidigini tassyklady. ComicBook.com portalyna beren interwýusynda Brukhaýmer täze filmiň önümçiligini “Top Ganyň” trikweli bilen deňeşdirdi.

“Top Ganyň” örän ajaýyp aktýory bar. Ýöne onuň trikwel bilen meşgullanmazdan öň näçe filmde surata düşjekdigini aýdyp biljek däl. Ýöne biz “Garakçylary” täzeden düşürmekçi bolýarys, muny etmek aňsat bolar, sebäbi belli bir aktýorlara garaşmaly bolmaz” diýip, prodýuser aýtdy.
Täze filmde Jonni Deppiň peýda boljakdygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Öň, HBS Disney-iň aktýory Jek Serçäniň keşbine gaýtaryp getirmäge gyzyklanma bildirýändigini habar beripdi. Munuň bilen ugurdaş studiýa “Garakçylaryň” zenan wersiýasyny taýýarlaýar. Dürli tapgyrlarda taslama Margo Robbi we Aýo Edebiri birikdirildi.
“Karib deňziniň garakçylary” 2003-nji ýylda ilkinji gezek çykdy. Jemi bäş film çykaryldy – olar umumylykda 4,5 mlrd dollar gazandylar.


16.04.2024 19:49
8350

Warner Bros. bary-ýogy 15 hepdäniň içinde dünýäde 1 milliard dollar girdeji gazandy

Warner Bros. studiýasy 2024-nji ýylda halkara kassa ýygymlarynda milliard dollarlyk bellikden geçen birinji film kompaniýasy boldy. Bu netije bary-ýogy 15 hepdäniň içinde gazanyldy, bu rekord görkeziji diýip, Deadline...

14.04.2024 14:01
4836

“Joker 2” treýlerine bir günde 167 million gezek tomaşa edildi

“Joker: iki adamlyk telbelik” filminiň treýleri çykandan soň 24 sagadyň dowamynda 167 milliondan gowrak gezek tomaşa edildi. Bu “Warner Bros” film kompaniýasy üçin soňky ýyllarda internetdäki tomaşa etmeleriň we...

13.04.2024 14:55
3132

“Çokundyran ata” filminiň režissýory Kann festiwalynda täze epiki filmini hödürleýär

Režissýor Frensis Ford Koppolanyň 1980-nji ýyllardan bäri üstünde işlän epiki ylmy-fantastiki filmi bolan “Megalopolis” 77-nji Kann festiwalynyň esasy bäsleşigine saýlandy. Býujeti 120 mln dollar bolan bu filmi...

13.04.2024 14:03
3533

Margo Robbi “Monopoliýa” oýnunyň ekranlaşdyrylyşyna prodýuserlik eder

Stoluň üstünde oýnalýan meşhur “Monopoliýa” oýny filme öwrüler. Taslama Margo Robbi prodýuserlik eder diýip, Variety habar berýär. Filmiň uýgunlaşmagy Lionsgate studiýasy tarapyndan paýlanar. Robbi LuckyChap Entertainment...