Bedew.com.tm-den gurluşyk harytlaryny almagyň nähili artykmaçlyklary bar?

  • 31.03.2024 10:29
  • 8602
Bedew.com.tm-den gurluşyk harytlaryny almagyň nähili artykmaçlyklary bar?

Siz USSAMY?
Gurluşyk işlerini çalt we ýokary hilli ýerine ýetirmäge derek, müşderi bilen gerekli materiallary saýlap almak üçin dükandan-dükana aýlanyp ýörmeklik gurluşyk işlerinden hem köp wagtyňyzy alýarmy?
Gymmatly wagtyňyzy dükanlara sarp edýänligiňiz üçin indiki täze müşderä “ýok”, ýa-da “garaş” diýmeli bolýarmy?
Dükana baranyňyzda satyn almagy ýatdan çykan harytlaryňyz üçin müşderileri täzeden birnäçe gezek dükana gatnatmaly bolýarmy?
Sargyt edilen harytlaryňyz gelýänçä, işi togtadyp, sagatlap garaşmaly bolýarmy?
Harytlary sargyt edeniňizde müşderilerde soraglar döreýärmi?
Indi bu soraglaryň çözgüdi bar.
Indi gurluşyga başlamazdan öň müşderiňiz bilen bilelikde Bedew ykjam goşundysyndan gurluşyga gerekli ähli harytlaryňyzy sargyt edip, ýerine ýetirýän işleriňizi wagtynda tabşyryp bilersiňiz. Eltip bermeklik 2 sagadyň dowamynda MUGT ýerine ýetirilýär. Şeýle-de ekspress eltip bermek hyzmaty bar.

Mundan başgada ussalar üçin:

  1. Keşbek hyzmatyHer bir eden söwdaňyzdan belli bir möçberi yzyna gaýtarylyp berilýär.
  2. Harydy islendik wagt saýlap bilýärsiňiz
  3.  Müşderiňiz bilen bazara aýlanmazdan amatly bahalardan sargyt etmek.
  4. Tiz we ynamly eltip bermek hyzmatyndan peýdalanyň. Göwrümine garamazdan, 100 manatdan ýokary edilen islendik sargyt Aşgabat-Änew şäherleriniň çägine 2 sagadyň dowamynda MUGT eltlip berilýär. Has gyssagly sargytlar üçin Express eltip bermek hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz. Hyzmat 1 sagadyň dowamynda ýerine ýetirilýär we 20 manat töleg alynýar.
  5. Tölegiň ähli görnüşi kabul edilýär.

Hasaplaşmak üçin tölegiň ähli görnüşinden peýdalanyp bilersiňiz. Ýagny nagt, Altyn asyr kartdan we telekeçi hasapdan töläp bolýar. Şeýle hem onlaýn töleg ýola goýuldy. Bu hyzmat arkaly siz harydy sargyt etseňiz, müşderiňiz işinde oturan ýerinde töleg geçip biler. Munuň üçin sargyt belgiňizi ugratmak ýeterlik.

«Bedew» gurluşyk harytlary mobil goşundysyny şu salgylara basyp, ýükläp alyp bilersiňiz: Google Play ýa-da AppStore
Saýty: bedew.com.tm
Tel: +99363971404

«Bedew» bilen wagtyňyzy tygşytlaň!


18.06.2024 18:26
27412

Aşgabatda öýde we howluda gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Tomus möwsüminde dynç almak üçin hökman deňze gitmeli diýip kim aýdypdyr? INTEX dükany maşgalaňyz üçin “deňizde dynç alşy” öýüňizden gurnamagy teklip edýär. Munuň üçin öýde-howlularda gurnalýan basseýnler ýerine...

11.06.2024 14:27
26577

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...

11.06.2024 13:49
20344

Aşgabatdaky «Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...

11.06.2024 06:26
13963

Ortaça temperatura + 42 gradus: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (10.06 - 16.06)

Şu hepdede ýurdumyzda yssy bolmagyna we birnäçe welaýatlarda gysga wagtlaýyn ýagşyň ýagmagyna garaşylýar. Käbir sebitlerde howanyň ortaça temperaturasy + 42 gradus bolar. Aşgabatda hepdäniň başynda üýtgäp durýan...