Google özüniň Gemini 1.5 Pro neýroulgamyny köpçülige elýeterli etdi

  • 25.03.2024 12:31
  • 2401
Google özüniň Gemini 1.5 Pro neýroulgamyny köpçülige elýeterli etdi

Google kompaniýasy özüniň öňdebaryjy neýroulgamy bolan Gemini 1.5 Pro-nyň açyk beta synagynyň işe girizilendigini habar berdi, onuň esasy aýratynlygy 1 million tokeni gaýtadan işlemek ukybydyr.

Gemini 1.5 Pro neýroulgamy 1 milliona çenli giňeldilip bilinýän 128 müň token kontekst penjiresi bilen işleýär. Ol 700 müňe çenli sözi, 30 müň setir kody, 1 sagat wideo ýa-da 11 sagat ses materialyny gaýtadan işlemäge ukyply. Gözlegiň çäginde Google 10 milliona çenli tokeniň gaýtadan işlenişini üstünlikli synagdan geçirdi.
Gemini 1.5 Pro Transformer arhitekturasyny we MoE ulgamyny ulanyp, taryhy maglumatlary derňemek, şol sanda Apollon 11 missiýasynyň stenogrammalaryny okamak ýaly dürli meselelerde ýokary öndürijiligini görkezýär. Mundan başga-da, neýroulgam diňe bir uly göwrümli maglumatlary seljermek bilen çäklenmän, tekstiň aýratyn böleklerini hem çalt tapýar we uly kod bloklary bilen netijeli işleýär.
Needle In A Haystack (NIAH) synagynda neýroulgam giň tekstlerde anyk maglumatlary kesgitlemekde 99% takyklygy görkezdi. Machine Translation from One Book (MTOB) bençmarkynyň mysalynda görkezilen uýgunlaşdyrylan okuw mümkinçilikleri Gemini 1.5 Pro-ny häzirki wagtda iň gowularynyň birine öwürýär.
Häzirki wagtda ähli isleg bildirýänler Google-yň AI Studio interfeýsinde Gemini 1.5 Pro-ny synap biler.


22.06.2024 17:14
1217

Google Android 15-iň durnukly beta wersiýasyny çykardy

Google kompaniýasy, döredijileriň aýtmagyna görä, durnukly derejä ýeten Android 15 operasion ulgamynyň üçünji beta wersiýasyny çykardy diýip, The Verge ýazýar. Diýmek ähli API-ler tamamlandy we işläp taýýarlaýjylar...

12.06.2024 15:06
8944

Mask Apple Intelligence-e garşy çykýar. Ol öz kompaniýalarynda Apple gurluşlaryny gadagan edip biler

Ilon Mask Apple kompaniýasynyň iOS we macOS-a girizilen täze Apple Intelligence emeli aň funksiýalaryny tankytlap çykyş etdi. Milliarder sistemanyň “yzarlaýjylyk” mümkinçiliklerinden howatyrlanýandygyny we özüniň...

04.06.2024 13:45
8881

Samsung Galaxy S24 Ultra iň köp satylan emeli aň smartfony boldy

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde emeli aň funksiýalary bolan smartfonlaryň arasynda öňdebaryjy orny Samsung eýeledi. Bu barada Counterpoint Research analitik firmasy täze hasabatynda habar berdi. Sarp edijileriň...

04.06.2024 13:33
3466

Neýroulgamlar tarapyndan döredilen seriallary hödürleýän striming hyzmaty peýda boldy

Amerikan studiýasy Fable emeli aň tarapyndan döredilen seriallary hödürleýän Showrunner striming hyzmatyny işe girizdi. Bu barada The Hollywood Reporter habar berýär. Platforma diňe bir taýýar taslamalara tomaşa...