Google özüniň Gemini 1.5 Pro neýroulgamyny köpçülige elýeterli etdi

  • 25.03.2024 12:31
  • 2271
Google özüniň Gemini 1.5 Pro neýroulgamyny köpçülige elýeterli etdi

Google kompaniýasy özüniň öňdebaryjy neýroulgamy bolan Gemini 1.5 Pro-nyň açyk beta synagynyň işe girizilendigini habar berdi, onuň esasy aýratynlygy 1 million tokeni gaýtadan işlemek ukybydyr.

Gemini 1.5 Pro neýroulgamy 1 milliona çenli giňeldilip bilinýän 128 müň token kontekst penjiresi bilen işleýär. Ol 700 müňe çenli sözi, 30 müň setir kody, 1 sagat wideo ýa-da 11 sagat ses materialyny gaýtadan işlemäge ukyply. Gözlegiň çäginde Google 10 milliona çenli tokeniň gaýtadan işlenişini üstünlikli synagdan geçirdi.
Gemini 1.5 Pro Transformer arhitekturasyny we MoE ulgamyny ulanyp, taryhy maglumatlary derňemek, şol sanda Apollon 11 missiýasynyň stenogrammalaryny okamak ýaly dürli meselelerde ýokary öndürijiligini görkezýär. Mundan başga-da, neýroulgam diňe bir uly göwrümli maglumatlary seljermek bilen çäklenmän, tekstiň aýratyn böleklerini hem çalt tapýar we uly kod bloklary bilen netijeli işleýär.
Needle In A Haystack (NIAH) synagynda neýroulgam giň tekstlerde anyk maglumatlary kesgitlemekde 99% takyklygy görkezdi. Machine Translation from One Book (MTOB) bençmarkynyň mysalynda görkezilen uýgunlaşdyrylan okuw mümkinçilikleri Gemini 1.5 Pro-ny häzirki wagtda iň gowularynyň birine öwürýär.
Häzirki wagtda ähli isleg bildirýänler Google-yň AI Studio interfeýsinde Gemini 1.5 Pro-ny synap biler.


06.04.2024 06:08
6876

Ýörite agentlik Golliwudyň aktýorlaryny dipfeýkden gorar

Golliwudyň zehinleri gözlemek boýunça agentligi WME artistleri dipfeýkden goramak üçin Loti startapy bilen şertnama baglaşdy. Internetde birugsat kontenti tapmak üçin programma üpjünçiligi boýunça ýöriteleşen kompaniýanyň...

05.04.2024 10:47
5595

Aýdymçylar emeli aňa garşy çykýarlar: Billi Aýliş, Keti Perri we Pearl Jam açyk hata gol goýdular

Hudožnikleriň hukuklary üçin amerikan birleşigi (Artists Rights Alliance, ARA) aýdym-sazda sungat işgärleriniň hukuklaryny bozýan emeli aňyň ulanylmagyny bes etmäge çagyrýan açyk haty çap etdi diýip, The Hollywood...

01.04.2024 23:33
1823

Google Podcasts ýakyn günlerde işlemegini bes eder

Google geljek hepde ABŞ-da Google Podcasts hyzmatyny ýapar. Bu barada Bleeping Computer habar berdi. Ol ýapylansoň podkastlar diňlemek mümkinçiligi YouTube Music-de galar. Google häzirki wagtda ABŞ-daky ulanyjylara...

30.03.2024 08:28
1309

Ýandeks YandexGPT neýrosetleriniň täze neslini çykarar

Ýandeks YandexGPT 3 neýrosetleriniň setirini yglan etdi. Setiriň ilkinji dil modeli - YandexGPT 3 Pro - Yandex Cloud web sahypasynda eýýäm bar. Ol işewürlik we IT önümleriniň meselelerini çözmäge gönükdirilendir...