Apple iPhone 16-nyň çarçuwalaryny kiçelder we ekranyny ulaldar

  • 22.03.2024 23:27
  • 7483
Apple iPhone 16-nyň çarçuwalaryny kiçelder we ekranyny ulaldar

Apple iPhone 16-da ekranyň çarçuwalaryny kiçeldip, onuň ölçeglerini ulaltmagy meýilleşdirýär. Bu barada Seulyň Sisa Journal-E neşirine salgylanýan Applepro.news habar berýär.

Maglumatlara görä, iPhone-yň displeýini öndürijiler mis simleri burmagyň we ýerleşdirmegiň täze tehnologiýasyny ulanyp, çarçuwalary kiçeltmegi öwrendiler. Ozal bu tehnologiýa ulanylanda gysylan simler onuň aşa gyzmagyna sebäp bolupdy, ýöne inženerler bu meseläni çözmegi başardylar.
Bu üýtgeşmeleriň Apple-iň güýzde hödürlejek iPhone 16-synyň dört modeliniň hemmesine täsir etmegine garaşylýar. BRS ultra inçe çarçuwaly tehnologiýa iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro we 16 Pro Max-da elýeterli bolar. Şeýle-de bolsa, diňe soňky iki modeliň ekrany ulaldylar: iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max ýaly, 0,2 dýuým uly displeý alyp biler.
Şeýle hem, Apple-iň Face ID modulyny ekranyň aşagynda gizläp biljekdigi mälim boldy, ýöne bu 2026-njy ýyla çenli bolmaz. Hasabatlara görä, iPhone 17 Pro täzelenen Face ID tehnologiýasyny alar, emma öňdäki kamera üçin tegelek kesigi  öňküligine galdyrylar. Apple meýilnamalaryny üýtgetmese, ähli elementler diňe 2027-nji ýylda ekranyň aşagyna geçiriler.
Ondan öň, iPhone 16 Pro -yň çyzgylary kamera bölüminiň dizaýnynda hiç hili üýtgeşmäniň ýokdugyny görkezýän onlaýn görnüşde peýda boldy.


10.06.2024 14:02
6865

Apple geljekki iPhone we iPad-yň ekranlarynyň epininiň çyzygyny aýyrmak üçin Samsung bilen LG-ä ýüz tutdy

Apple geljekki enjamlarynyň eplenýän ekranlarynyň işlenip düzülmegi üçin Samsung Display we LG Display kompaniýalaryna ýüz tutdy. Samsung täze iPhone üçin niýetlenen 7-8 dýuýmlyk panel döreder. Epiniň 2 gönüşi...

02.06.2024 22:38
12272

Bloger Apple-iň ussahanasyna baryp, iPhone-yň berkliginiň nädip barlanýandygyny görkezdi

Internetde bloger Markus Braunliniň Apple kompaniýasynda iPhone-yň berkliginiň nädip barlanýandygyny görkezýän wideoýazgysy peýda boldy. Braunli kompaniýanyň synag laboratoriýasyna girmäge ygtyýar alyp, smartfonlaryň...

30.05.2024 22:21
5913

Apple “sanly daşy” patentledi. Gürrüň näme barada?

Internet torunda Apple-iň geljekde satuwa çykyp biljek täze interaktiw gajeti barada maglumatlar peýda boldy. ABŞ-nyň haryt nyşanlary we patent boýunça edarasy kompaniýanyň “Digital Stone” (“sanly daş”) atly gurluşy...

21.05.2024 13:28
6450

Apple taryhda iň inçe iPhone-yň peýdasyna iPhone Plus-dan ýüz öwrüp biler

Apple kompaniýanyň taryhynda iň inçe smartfon boljak täze iPhone-ny çykarmaga taýynlanýar. iPhone 17 Slim diýlip atlandyrylýan bu modeliň 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda iPhone 17 bilen birlikde hödürlenmegine garaşylýar...