Mercedes-Benz zawodlarynda adampisint robotlar işläp başlar

  • 21.03.2024 22:02
  • 12905
Mercedes-Benz zawodlarynda adampisint robotlar işläp başlar

Adampisint robotlar Mercedes-Benz awtoulag zawodlarynda işlemäge çagyrylar. Olar awtoulaglaryň ýygnalyşynyň hilini barlar we gurnama hatarlaryna ätiýaçlyk şaýlaryny getirerler.

Apptronik amerikan kompaniýasynyň Apollon modelli adampisint robotlary 25 kilograma çenli agram göterip bilýär. Robotyň beýikligi 170 santimetr, agramy 73 kilogram. German awtoulag öndürijisiniň ýolbaşçylary robotlar «ygtybarly işçi tapmak kynlaşýan ugur bolan fiziki taýdan talap ediji, gaýtalanýan we ýadadýan işleri ýerine ýetirerler» diýip bellediler. Emma robotlar ähli işçileriň ýerini tutup bilmez. Zawodyň öndürýän awtoulaglary meseleleriň ähli kynçylyklaryny hem çözüp bilýän birinji derejeli işçileri talap edýär diýip, Mercedes-iň önümçilik boýunça direktory Ýorg Burser aýtdy.
Mercedes-Benz önümçilikde kärhanalaryň işgärleri bilen adampisint robotlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy wagyz edýär. Umuman, Wengriýanyň awtoulag zawodlary adampisint robotlary işe almagyň zerur çärä öwrülendigini boýun alýarlar. Ykdysady ýagdaý sebäpli Wengriýanyň kärhanalarynyň köp işgäri Günbatar Ýewropa işlemäge gidýär.
Mercedes-Benz-iň Wengriýadaky zawodlarynda Apollon adampisint robotlarynyň ulanylmagy awtoulag pudagynda akylly androidleriň ulanylmagynyň ilkinji hadysalarynyň biridir diýip, Financial Times ýazýar. Kompaniýanyň zawodynda düşürilen wideoda işçileriň biri täze kärdeşiniň mehaniki elini gysýar.


06.06.2024 15:12
10857

1 adam = 1 hereketlendiriji: Mercedes-AMG V8-iň gurnama usulyny görkezdi

Mercedes-AMG hereketlendirijileri gurnama işine özboluşly çemeleşmesini görkezdi, bu ýerde her bir V8-e aýratyn adam jogap berýär diýip, IXBT ýazýar. Beýleki kompaniýalarda hereketlendiriji gurnama hatary boýunça...

20.05.2024 20:18
13587

Mercedes dört silindrli hereketlendirijili ilkinji AMG GT çykardy

Mercedes-Benz kompaniýasy dört silindrli hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylan AMG GT hataryndaky ilkinji modelini görkezdi. Täze Mercedes-AMG GT 43 V8 modellerine has amatly we dinamiki alternatiwa bolup durýar...

16.04.2024 21:33
14226

1000 at güýji: Mercedes-AMG BMW XM-e güýçli bäsdeş taýýarlaýar

Mersedes-AMG BMW XM-ä bäsdeş boljak kuwwaty 1000 at güýçli elektrik krossowerini işläp taýýarlaýar. Täze önümiň 2026-njy ýylda çykmagyna garaşylýar diýip, Carscoops ýazýar. Geljekki wsedorožnik Mersedes-AMG-niň...

07.03.2024 22:55
6453

Mercedes-Benz we BMW bilelikde Hytaýda çalt zarýad beriş stansiýalar ulgamyny gurar

Mercedes-Benz we BMW kompaniýalarynyň Pekinde ýerleşýän bilelikdäki kärhanasy Beijing Ion Qi New Energy Technology Hytaý bazaryndaky awtoulaglar üçin çalt zarýad beriş stansiýalar ulgamyny döretmegi meýilleşdirýär...