Aşgabatda halkara gatnaşyklary we geosyýasy modelirleme boýunça olimpiada geçiriler

  • 20.03.2024 14:44
  • 2875
Aşgabatda halkara gatnaşyklary we geosyýasy modelirleme boýunça olimpiada geçiriler

Aşgabatda Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hazarýaka döwletleriň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda halkara gatnaşyklary we geosyýasy modelirleme boýunça Halkara olimpiada geçiriler.

Olimpiadanyň esasy maksady talyplaryň halkara gatnaşyklary we geosyýasat ulgamynda intellektual başarnyklaryny we ukyplaryny ýüze çykarmakdan, degişli sebitleriň talyp ýaşlarynyň arasynda dostlukly gatnaşyklary berkitmekden, okuw-bilim tejribesini alyşmaga, ylmy-bilimleri özara bähbitli alyşmaga ýardam bermekden, häzirki zamanyň ylmy we amaly wezipelerini çözüp bilýän ýaş hünärmenleri taýýarlamakdan ybaratdyr. Ýurdumyzyň hem-de daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda gatnaşyklary ýola goýmak we giňeltmek, şeýle hem Bitarap Türkmenistanyň medeni we bilim diplomatiýasyny wagyz etmek geçiriljek çäräniň esasy wezipeleriniň hatarynda durýar. 
Olimpiadany Türkmenistanyň DIM-niň HGI-de 22–25-nji maý aralygynda geçirmeklik bellenildi. Oňa gatnaşmaga döwletleriň hersinden bir mugallymyň ýolbaşçylygynda üç talyp çagyrylýar. Olimpiada aýratynlykdaky we toparlaýyn bäsleşikler görnüşinde geçiriler. Olimpiada işi üç dilde – türkmen, rus we iňlis dillerinde alnyp barlar. 
Deslapky maglumatlara görä, gatnaşjaklara halkara gatnaşyklarynda we geosyýasy modelirlemede häzirki zaman ýagdaýlar; halkara gatnaşyklaryny we halkara işlerini öwrenmekde matematikanyň we matematiki modelirlemäni ulanmagyň täze ugurlary; halkara gatnaşyklary ulgamyny öwrenmekde matematiki usulyýetleriniň ulanylyşy; halkara syýasatyny modelirlemekde täze maglumat tehnologiýalarynyň ulanylyşy; halkara ulag logistikasynda ählumumy ýagdaýlary seljermek; halkara logistikanyň sanly ulgama geçişiniň öwrenilişi; daşary syýasy seljermäniň ösüşi, bu babatda ylmy-amaly barlaglara ýardam bermek we şulara meňzeş ugurlar boýunça meseleler teklip ediler. 
Olimpiadanyň eminleriniň düzümine gatnaşyjy toparlaryň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň hem-de daşary ýurtlaryň ylym we bilim edaralarynyň wekilleri girer. 
Olimpiadanyň ýeňijileri medallar hem-de degişli derejeli diplomlar, şeýle hem Hormat hatlary we sowgatlar bilen sylaglanarlar. 
Olimpiada barada goşmaça maglumat Türkmenistanyň DIM-niň HGI-niň saýtynda ýerleşdiriler. 


11.06.2024 12:10
7281

ÝHHG talyp hakly magistr maksatnamasyna ýazylyşygy yglan etdi

Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy gaýtadan dikeldilýän energetika boýunça talyp hakly magistr maksatnamasyna ikinji ýazylyşygy yglan etdi. Maksatnama Merkezi Aziýadan, Owganystandan we Mongoliýadan...

07.06.2024 22:55
11717

Hytaýda we Rumyniýada okamak isleýänleriň resminamalaryny kabul etmegiň möhleti uzaldyldy

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2024-2025-nji okuw ýyly üçin Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi (bakalawr we magistr) maksatnamalary boýunça we Hytaý Halk Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerine...

05.06.2024 19:30
16135

Hytaýyň ýokary okuw mekdeplerine girmek üçin resminalary kabul etmek dowam edýär

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2024-2025-nji okuw ýyly üçin Hytaý Halk Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi (bakalawr) maksatnamalary boýunça seçip alyş işini dowam edýär. Hytaý Halk Respublikasynyň...

05.06.2024 19:23
10224

Rumyniýada okamaga isleg bildirýänleriň resminalaryny kabul etmek dowam edýär

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2024-2025-nji okuw ýyly üçin Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine hünär bilimi (bakalawr we magistr) maksatnamalary boýunça seçip alyş işini dowam edýär. Bu barada Magtymguly adyndaky...