“Syýahat” toý mekany toý etjeklere 12 aý garaşaryna hyzmatynyň bardygyny ýatladýar

  • 16.03.2024 14:59
  • 50000
“Syýahat” toý mekany toý etjeklere 12 aý garaşaryna hyzmatynyň bardygyny ýatladýar

Artykmaç çykdajy etmezden, şol bir wagtda ýokary derejede toý-sadaka dabaralaryny geçirmek isleýänler üçin Aşgabatda ýerleşýän «Syýahat» toý mekany amatly teklip hödürleýär.

Toý mekany toý etmek isleýän ýaş çatynjalara tölegi 12 aýa bölüp bermegi teklip edýär.
Toý mekanynda toý menýusy 150 manatdan başlanýar. Goşmaça şu sowgatlar hödürlenilýär: tort, DJ, stol, doňdurma, bezelen ulag, zalyň bezegi, ýaşlaryň portreti, bagşylar üçin ses enjamlary, yşyklandyryjy enjamlar, apparaturalar.
Şeýle hem “Syýahat” toý mekanyndan nagt görnüşinde hasaplaşan müşderiler şular ýaly sowgatlary alyp bilerler:

  • telewizor
  • gaz plita
  • holodilnik
  • kondisioner

Sadaka menýusy 60 manatdan başlanýar. Goşmaça şu sowgatlar hödürlenilýär: zalyň bezegi, ses we yşyk enjamlary.
Tölegler ähli görnüşde kabul edilýär.
“Syýahat” toý mekany şeýle hem Oraza aýynda agzaçar sadakalaryny hem geçirip bolýandygyny ýatladýar.

Salgysy: Aşgabat ş., Görogly köçesi, Syýahat myhmanhanasy, “Syýahat” toý mekany
Telefonlar:
12-25-25;
+99364-01-25-25.


düýn 15:06
9759

Grilde bişen krewetkalar, Alfredo... “Arbat” restorany italýan aşhanasynyň muşdaklaryny çagyrýar

Karbonara, Neapolitano, Penne Arabýata... belli-belli ýurtlar belli-belli tagamlara ýöriteleşen bolýar. “Italýan pizzasy” ýa-da “Italýan pastasy” diýlen aýtgylary eşitmedik ýok bolsa gerek. Çünki bu ýurt şol tagamlary...

11.04.2024 08:05
4391

"Gyzyl Bent" HK ýangyn howpsuzlygy boýunça hyzmatlaryny hödürleýär

«Gyzyl Bent» hususy kärhanasy edara-kärhanalara hem-de hususy taraplara ýangyn howpsuzlygy babatynda ygtyýarly hyzmatlary hödürleýär. Hususan-da, «Gyzyl Bent» HK şu hyzmatlary hödürleýär: - islendik çylşyrymlylykdaky...

09.04.2024 16:41
23071

“Çaý” restorany Baýram güni üçin açyk menýusyny hödürleýär

Jana şypa çaýlaryň ýüzlerçe görnüşleri bilen tanalýan, şeýle hem ýurdumyzda çaý ugruna ýöriteleşen ilkinji ýer bolan “ÇAÝ” restorany agzaçar üçin açyk menýusyny hödürleýär. Bu ýerde diňe bir çaýlaryň dürli görnüşleri...

09.04.2024 06:23
13255

+4°C-den +31°C-e çenli: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +9... +11 gradusdan +12... +14 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +19... +21 gradusdan +26... +28...