TikTok platformanyň beta görnüşinde 30 minutlyk wideolary synagdan geçirýär

  • 30.01.2024 12:57
  • 4210
TikTok platformanyň beta görnüşinde 30 minutlyk wideolary synagdan geçirýär

TikTok ulanyjylara synag režiminde 30 minutlyk wideo ýüklemäge mümkinçilik berdi. Platforma meşhurlyk gazanan gysga wideo formatyndan kem-kemden daşlaşýar diýip, TechCrunch-a salgylanýan Inc. habar berýär.

Täze wariant Angliýa üçin programmanyň beta wersiýasynda bellendi.
TikTok deslap 15 sekuntdan köp bolmadyk gysga wideolar bilen meşhurlyk gazandy, soň bolsa çäk bir minuta, soň üç, soň bolsa 10 minuta çenli köpeldi.
Gysga wideolar onda häzir hem köp. Uzynlygy 30 minuda çenli bolan wideolary ýüklemek mümkinçiligi beta-synag görnüşinde galjakmy ýa-da ähli ulanyjylar üçin elýeterli boljakmy, entek belli däl.
TikTok-yň Douyin diýlip atlandyrylýan hytaý dilindäki görnüşinde (bu programma Pekinde ýerleşýän ByteDance kompaniýasyna degişli) şeýle dowamlylykdaky  wideo 2022-nji ýyldan bäri elýeterli.
Ýakynda biz TikTok-yň aýratynlygynyň ýene bir täze potensialy - emeli aň ulanyp aýdym döretmek ukyby barada habar berdik.


03.02.2024 13:36
6946

TikTok ulanyjylaryň dükanlara göni baglanyşyk alyp bilmekleri üçin, wideolarda harytlaryň açylyşyny barlaýar

TikTok gysga wideo hyzmaty TikTok Shop-da satyn almak üçin baglanyşyk birikdirip, wideolardaky önümleri awtomatiki kesgitlemek aýratynlygyny synagdan geçirýär diýip, Bloomberg-e salgylanýan 3DNews habar berdi....

22.01.2024 13:30
4081

TikTok-da AI Song aýratynlygy peýda bolar. Ol AI-ni ulanyp, aýdym döretmäge ýardam eder

TikTok sosial ulgamy täze AI Song aýratynlygyny hödürledi, ulanyjylar ýazan tekstlerini onuň kömegi bilen doly derejeli aýdymlara öwrüp bilerler. Aýratynlyk “Bloom”-yň ösen dil modeli esasynda işleýär diýip, The...

28.11.2023 11:16
7421

TikTok-y döredijiler oýun bazaryny terk edýär

ByteDance öz Nuverse oýun bölümini ýapmagy meýilleşdirýär. Bu barada Reuters agentligine salgylanyp, kommersant.ru habar berýär. Kompaniýada bu habar tasssyklandy, ýöne proses barada jikme-jik maglumat bermekden...

25.10.2023 10:28
5797

TikTok 15 minutlyk wideolary synag edýär

TikTok gysga wideo hyzmatynyň topary saýlanan ulanyjylaryň arasynda täzeligini synag edip başlady. Kompaniýanyň habar berşi ýaly, käbir sebitlerde indi kesgitlenen limitlerden ep-esli ýokary bolan wideony ýüklemek...