Fýodor Ýemelýanenko Maýk Taýson bilen bolup biljek söweş barada aýtdy

  • 25.01.2024 17:17
  • 37527
Fýodor Ýemelýanenko Maýk Taýson bilen bolup biljek söweş barada aýtdy

MMA-nyň russiýaly söweşijisi Fýodor Ýemelýanenko dünýäniň öňki absolýut çempiony Maýk Taýson bilen boks düzgünleri boýunça bolup biljek söweş barada aýtdy. Habar berlişi ýaly, taraplaryň ikisi-de söweş geçirmäge razy. Fýodoryň aýtmagyna görä, söweşi geçirmek üçin diňe maliýe meselesini çözmek galdy diýip, championat.com belleýär.

“Söweşi Saud Arabystanynda geçirmek meýilleşdirildi. Meniň wekillerimiň we Taýsonyň wekilleriniň gatnaşmagynda birnäçe gepleşikler geçirildi. Söweş boks düzgünlerine laýyklykda bolar. Bu 12 raundlyk bolar diýip pikir edemok, ýöne düzgünler heniz maslahatlaşylar. Iki tarapyň hem razylygy bar, ýöne maliýeleşdirme bolmaly. Häzir ähli mesele maliýeleşdirmekde, ýöne ýakyn wagtda ähli zat bolarmyka diýýärin. Ähli zat başa barar diýip umyt edýärin” – diýip, Fýodor Ýemelýanenko YouTube kanalynda aýtdy.

Öň, Fýodor Ýemelýanenko boks düzgünleri boýunça Maýk Taýson bilen söweş geçirmek isleýändigini aýdypdy, ýöne amerikaly hormatyň alamaty hökmünde russiýaly söweşiji bilen tutluşykdan ýüz öwürdi.
Ýatlap geçsek, Fýodor Ýemelýanenko 47, Maýk Taýson 57 ýaşynda. Russiýaly garyşyk başa-baş söweşdäki professional karýerasyny 2023-nji ýylyň fewral aýynda tamamlady. Amerikaly karýerasyny tamamlandygyny 2005-nji ýylda mälim etdi.


19.02.2024 23:15
5650

Pakýao Pariždäki Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaz. HOK onuň arzasyny ret etdi

Halkara Olimpiýa Komiteti (HOK) 45 ýaşly Menni Pakýao üçin Parižde geçiriljek Olimpiadadaky boks ýaryşyna gatnaşmak ähtimallygyna garamak baradaky iş boýunça gutarnykly netijä geldi. Bu barada mma.metaratings.ru...

08.02.2024 08:21
7360

Usik – Fýuri söweşiniň ýeňijisi aýratyn çempionlyk guşagyny alar

Agyr agram derejesinde çykyş edýän iki boksçy Aleksandr Usik we Taýson Fýuri maý aýynda Saud Arabystanynda absolýut dünýä çempiony diýen at üçin duşuşarlar. Ýeňiji aýratyn guşaga eýe bolar. Usik agyr agram derejesi...

27.01.2024 15:58
5376

Tim Szýu amerikaly Kit Turmana garşy titul goragyny geçirer

Bütindünýä boks guramasynyň (WBO) wersiýasy boýunça birinji orta agramda dünýä çempiony awstraliýaly Tim Szýu amerikaly Kit Turmana garşy titul goragyny geçirer. Bu barada ESPN neşirine salgylanyp, rsport.ria.ru...

04.01.2024 14:42
15995

2024-nji ýylda Ýaponiýada Pakýao bilen Meýwezeriň arasynda rewanş duşuşygy geçiriler

Filippinli boksçy Menni Pakýao amerikaly Floýd Meýwezer bilen rewanş söweşini yglan etdi. Söweş 2024-nji ýylda Ýaponiýada geçiriler diýip, MIR 24 habar berýär. “Biz söweşi geçen ýyl gurnamalydyk, munuň başa barmandygy...