Seagate rekord 30 TB ýady bolan HDD hödürledi

  • 24.01.2024 15:37
  • 6426
Seagate rekord 30 TB ýady bolan HDD hödürledi

Amerikanyň maglumat saklaýjy enjamlary öndürýän Seagate kompaniýasy rekord göwrümli içerki ýady bolan täze Exos 30 TB gaty diski hödürledi diýip,  Gizmochina salgylanýan Ferra ýazýar.

Täze önümiň esasy aýratynlygy gaty diskiň içinde aýlanýan magnit plastinalara köp mukdarda maglumat ýygnamaga mümkinçilik berýän Mozaic 3+ tehnologiýasynyň ulanylmagydyr. Bu adaty demir garyndyly magnit göterijileri has kiçi, has dykyz platina erginli nanobölejikler bilen çalyşmak arkaly gazanylýar. Bu şol bir fiziki giňişlikde has köp maglumatlary saklamaga mümkinçilik berýär.
Mozaic 3+ tehnologiýasy adaty ýazgy usullaryndan has az güýç talap edýän lazer-goldawly ýazgy prosesini hem öz içine alýar.
Exos 30TB diňe bir täsin galdyryjy göwrümi bilen tapawutlanmaýar. Şeýle hem az energiýa sarp edip, energiýa netijeliligine gönükdirilen maglumat merkezlerini özüne çekýär.

24.02.2024 18:01
4208

Honor smartfon we göz arkaly ulagy dolandyrmak üçin emeli aň funksiýasyny hödürledi

«Honor» kompaniýasy ulanyja serediş we smartfon arkaly awtoulagy dolandyrmaga mümkinçilik berýän emeli aň esasly innowasion tehnologiýany hödürledi. Bu barada «GSMArena» portaly habar berýär. Tehnologiýa smartfonyň...

16.02.2024 12:04
9470

ABŞ-da "akylly" gulakhalkalar oýlanyp tapyldy

Waşington uniwersitetiniň (WU) alymlary saglyk görkezijilerini ýygnamak üçin döredilen, dakynyp bolýan tehnologiýanyň täze görnüşli konsepsiýasyny döretdiler. Bu barada ýokary okuw mekdebiniň web sahypasynda habar...

15.02.2024 16:02
4423

Terjimeçi, söhbetdeş, kömekçi. Samsung we Google geljegiň nauşniklerini döredýär

Samsung Electronics we Google tehnologiýa ägirtleri bir wagtda diýen ýaly nauşniklere emeli aň funksiýasyny goşup, olaryň ulanylyşynda rewolýusiýany geçirmek kararyna geldiler. Şeýlelikde, Samsung öz nauşnikleri...

04.02.2024 23:56
6260

Emeli aň çaganyň gözleri we gulaklary arkaly dil öwrendi

Nýu-Ýork uniwersitetiniň gözlegçiler topary çaganyň gözleri we gulaklary arkaly multimodal emeli aň (AI) ulgamyna tälim bermek bilen özboluşly synag geçirdi. Synag wagtynda bir çaganyň gündelik durmuşyndan alnan...