Bir kostýumy 40-dan gowrak tikinçiniň elinden geçip taýýarlanylýan RAMSEY dükanynda 30%-80% arzanlaşyk başlady

  • 24.01.2024 11:19
  • 13988
Bir kostýumy 40-dan gowrak tikinçiniň elinden geçip taýýarlanylýan RAMSEY dükanynda 30%-80% arzanlaşyk başlady

RAMSEY erkek egin-eşik brendiniň önümleri hil babatda beýlekilerden düýpli tapawutlanýar. Iň ýönekeý mysal — bu brendiň bir kostýumyny taýýarlamak üçin 40-dan gowrak tikinçi gatnaşýar.

Ýakynda RAMSEY Aşgabatdaky resmi dükanlarynda ähli harytlara 30%-den 80%-e çenli arzanlaşyk başlandy.
Ramsey-den toý üçin, iş hem gündelik geýmek üçin penjekleriň, klassik köwüşlerden başlap, gündelik aýakgaplaryň we krossowkalaryň, guşaklaryň, galstuklaryň, sumkalaryň,  futbolkalaryň, garaz, erkek egin-eşikleriniň hem-de aksessuarlarynyň diýen görnüşini tapyp bolýar.
Geçen ýylyň dekabrynda «RAMSEY» türk brendi Türkmenistanda ikinji resmi dükanyny açdy. Täze dükan Aşgabatda «Türkmenistan» söwda merkeziniň (Uniwermag) 2-nji gatynda ýerleşýär.
Ramsey brendiniň beýleki dükany «Berkarar» söwda we dynç alyş merkezinde ýerleşýärdi. Indi Aşgabadyň ýaşaýjylary we myhmanlary bu iki dükandan hem harytlary şol bir bahadan satyn alyp bilerler. Arzanlaşyklar hem aksiýalar iki dükanda hem hereket eder.
RAMSEY brendiniň egin-eşiklerini Asmanshop onlaýn söwda platformasyndan hem aňsatlyk bilen sargyt edip bolýar.

Salgysy:
«Türkmenistan» söwda merkezi (Uniwermag), 2-nji gat;
«Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň 1-nji gaty, RAMSEY dükany
Habarlaşmak üçin telefon belgileri:
+99361 64-41-18
Instagram: @ramsey_turkmenistan


düýn 19:15
4105

Asmanexpress-den harytlary bazar bahasyndan sargyt edip bolýar

Siz bazara näme üçin gidýäňiz? Gündelik zerur harytlaryňyzy lomaý bahadan almak üçinmi? Eger-de, bazardan gidip satyn aljak harydyňyzy lomaý bahadan öýde oturan ýeriňizde sargyt edip bolýar, üstesine sanlyja minutlarda...

26.02.2024 09:16
18423

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (26.02 - 03.03)

Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi: Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda...

25.02.2024 19:49
123553

Sowuk günlerde egin-eşikleri brend dükanlardan onlaýn satyn alyň

Howanyň aşa sowuk günlerinde özüňize gerek egin-eşikleri asmanexpress.com/shop/tm onlaýn dükanyndan onlaýn satyn alyp bolýar.  “Berkarar” söwda we medeni dynç alyş merkezinde ýerleşýän Avva, LC Waikiki, Flo, Hagi...

24.02.2024 15:10
124434

Asmanexpress-de gök önümlerde nobatdaky dynç günki arzanlaşyklar başlandy

Howanyň sowuk, ýagynly günlerinde mümkin boldugyndan öýde oturmak saglygyňyz üçin peýdalydyr. Gerek harytlaryň gapyňyza gysga wagtda we arzan bahadan eltilmegini bolsa Asmanexpress üpjün eder. Asmanexpress, däp...