«Sanly ulgam hyzmatlary» HJ netijeli sanly çözgütleri Türkmenistanyň bazaryna hödürleýär

  • 23.01.2024 15:04
  • 24679
«Sanly ulgam hyzmatlary» HJ netijeli sanly çözgütleri Türkmenistanyň bazaryna hödürleýär

Ýakynda Türkmenistanyň sanly tehnologiýalar bazarynda täze kompaniýa – “Sanly ulgam hyzmatlary” hojalyk jemgyýeti peýda boldy. Bu kompaniýa ýokary hilli önümleri döretmekde professionallygy bilen tapawutlanýar.

“Sanly ulgam hyzmatlary” birnäçe esasy ugurlar boýunça iş alyp barýar.
Birinjiden, kompaniýa ulanyjylaryň häzirki zaman isleglerini kanagatlandyryp bilýän özboluşly web-saýtlary we ykjam goşundylary işläp taýýarlaýar.
Ikinjiden, kompaniýa döredilýän programmalaryň diňe bir netijeli bolmak bilen çäklenmän, eýsem, estetiki taýdan ýakymly bolmagy üçin ýokary hilli UX/UI dizaýn hyzmatyny hödürleýär.
Kompaniýanyň işiniň ýene-de bir esasy ugry – web we ykjam goşundylaryň tehniki goldawy. “Sanly ulgam hyzmatlary” müşderiniň web we ykjam goşundysynyň durnukly işlemegini we ulgamlaýyn täzelenip durmagyny kepillendirýär.


Mundan başga-da, kompaniýa 3600 panorama surata düşürmek işlerini hem ýerine ýetirýär. Bu hili görnüşde düşürilen suratlar, mysal üçin, satjak bolýan jaýyny müşderä has ýokary hilli görnüşde görkezmäge mümkinçilik berýär.
Kompaniýanyň taýýarlan önümleriniň hatarynda ulag serişdesine gözegçilik etmek boýunça sertifikatlaşdyrylan GPS monitoring ulgamy bar. Her bir awtoulag üçin aýda 50 manat töläp, müşderi öz ulag serişdesine öýde, işde ýa-da dynç alyşda oturan ýerinden gözegçilik edip biler.

Kompaniýa we onuň hödürleýän hyzmatlary barada has giňişleýin maglumaty www.suh.com.tm saýtyndan ýa-da şu telefon belgileri arkaly alyp bilersiňiz:
(+993 63) 07-67-16.


düýn 20:54
45772

Erkekler üçin nähili sowgat almaly? Avva, Mavi, Altinyildiz amatly teklip bilen ýüzlenýär

Erkekler üçin brend egin-eşikleriň dükany bolan Avva, Mavi we Altinyildiz dükanlarynda uly arzanlaşyklar yglan edildi. AVVA dükanynda Parfýum – 199 m; Switer – 199 m; Sweatshirt – 199 m; Köýnek – 99 m; Kemer –...

19.02.2024 08:04
26213

Türkmenistanda şu hepdäniň dowamynda garaşylýan howa maglumaty (19.02 - 25.02)

Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi: Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda...

17.02.2024 19:24
121509

LC Waikiki-de 1 alana 1-i mugt ýa-da bir harydy 50% arzan alyp bolýan aksiýa geçirilýär

LC Waikiki brendiniň Aşgabatdaky resmi dükanynda täsin aksiýa geçirilýär. Islendik adam dükandan 1 haryt alana 1-i mugt aksiýasyndan ýa-da ähli harytlara 50% arzanladyş aksiýasyndan peýdalanyp biler. Şeýle hem...

17.02.2024 16:52
7319

Arzan himiýa harytlarynyň onlaýn dükany bolan OWAL eltip bermek hyzmatyny arzanlatdy

Öý hem hojalyk himiýa harytlaryny bazar bahasyndan hem arzan  satyn alyp bolýan OWAL onlaýn dükany eltip bermek hyzmatyny arzanlatdy. Onlaýn dükandan: 250 manada çenli söwda edene, eltip bermek hyzmatynyň bahasy...