Mersedes-Benz Germaniýadaky ähli awtosalonlaryny we Ştutgartdaky şahamçasyny satar

  • 22.01.2024 13:09
  • 17199
Mersedes-Benz Germaniýadaky ähli awtosalonlaryny we Ştutgartdaky şahamçasyny satar

Mersedes-Benz Germaniýadaky ähli awtosalonlaryny, şeýle hem kompaniýanyň Ştutgartdaky baş edarasyndaky şahamçasyny satuwa çykardy. Şol bir wagtyň özünde, awtoulag öndürijisi maliýe kynçylyklaryny başdan geçirmeýändigini mälim etdi diýip, Germaniýanyň Bild neşirine salgylanýan TASS habar berýär.

Kompaniýa ýurtdaky 80-den gowrak göz öňüne tutulýan alyjylar bilen gepleşiklere başlamagy meýilleşdirýär. Mersedes-Benz-iň wekili bu kararyň şäherlerde we oba ýerlerinde ýerleşýän ähli awtosalonlara degişlidigini tassyklady.
Satuwa çykarylan awtoulag salonlarynda, Mersedes-Benz -iň täze eýeleri bilen gol çekmegi meýilleşdirýän şertnamalaryna laýyklykda, işini dowam etdirjek 8 müň adam işleýär.
Kompaniýa awtosalonlaryny maýa goýmak isleýän we ykdysady kynçylyk çekmeýän taraplara satmagy meýilleşdirýär, şol bir wagtyň özünde kompaniýa ähli awtosalonlaryny bir kompaniýa satmagy gadagan edýär.


15.02.2024 23:23
15349

Mersedes-Benz göwherli wnedorožnik hödürledi

Söýgüliler güni mynasybetli Mersedes-Benz G-kysymly awtoulagyň diýseň üýtgeşik görnüşini - Mercedes-Benz G500 Stronger Than Diamonds-y hödürledi diýip, MyDrivers portaly habar berýär. Täze ulagyň esasy aýratynlygy...

27.12.2023 14:20
8696

2023-nji ýylda haýsy brendler awtomobillerini has köp yzyna gaýtardy

Milli ýol hereketiniň howpsuzlygy administrasiýasynyň (NHTSA) maglumatlaryna görä, Ford kompaniýasy beýleki islendik awtoöndürijilere garanyňda, awtomobillerini has köp yzyna gaýtarýar. 20-nji dekabra çenli ýagdaýa...

15.12.2023 13:54
8991

Germaniýada iň ygtybarly awtoulaglaryň sanawyny düzdüler

TUV SUD nemes ekspert guramasy nemes awtoulag parkyny emele getirýän öz awtoulaglarynyň ygtybarlylyk derejesini çap etdi. Ondaky awtoulaglar tehniki gözden geçirilişde ýüze çykarylan möhüm kemçilikleriň statistikasyna...

14.12.2023 15:12
15343

Mercedes-Benz Dubaýda kaşaň gökdirän bina gurar

Mercedes-Benz we meşhur arap öndürijisi Binghatti Properties bilelikdäki taslamasyny yglan etdi. Mercedes-Benz-iň ýörite döredilen bölümi Mercedes-Benz Places diýlip atlandyrylýan 65 gatly kaşaň markaly gökdirän...