FLO dükanyna täze aýakgaplar geldi. 30%-den 70%-e çenli arzanlaşyk dowam edýär

  • 21.01.2024 20:53
  • 87870
FLO dükanyna täze aýakgaplar geldi. 30%-den 70%-e çenli arzanlaşyk dowam edýär

Durmuşyň ähli pursatlary, şol sanda, toý-dabaralaryndan başlap gündelik ulanmak üçin aýakgaplaryň giň toplumyny elýeter bahadan hödürleýän FLO dükanynda ähli aýakgaplarda 30%-den 70%-e çenli arzanlaşyk dowam edýär.
Üstesine, dükana aýakgaplaryň täze tapgyry geldi.

Dükanda çaga, zenan, erkek aýakgaplarynyň klassik görnüşlerinden başlap, sport aýakgaplary bar.
FLO dükany geçen ýylyň noýabrynda 365 günlük rekord aksiýasyny yglan etdi. Aksiýanyň çäklerinde tutuş bir ýyllap FLO dükanynda aýakgaplara 70%-e çenli arzanlaşyk hereket edýär.
1960-njy ýylda Türkiýede Ahmet Ziýlan tarapyndan ilkibaşda uly bolmadyk ussahana hökmünde esaslandyrylan FLO brendi bu gün diňe bir Türkiýäniň aýakgap bazarynda lider bolmak bilen çäklenmän, eýsem, tutuş dünýäde giň meşhurlyk gazanýar.
Ýatlatsak, ähli harytlaryna 70%-e çenli arzanlaşyk aksiýasyny Aşgabatdaky Altinyildiz, AVVA, Ramsey brendleriniň resmi dükanlary hem yglan etdi.
LC Waikiki brendiniň dükanynda bolsa, 1 haryt alana 1-i mugt aksiýasynyň möhleti 365 güne çenli uzaldyldy.
Hem ýokary hilli, hem tygşytly geýinmek üçin amatly pursaty elden bermäň!

Saýt: asmanexpress.com/shop/tm
FLO dükany, «Berkarar» SDAM, 0-njy gaty.
Tel: +993 64 76-89-08
Instagram: flo_turkmenistan

şu gün 19:49
13210

Sowuk günlerde egin-eşikleri brend dükanlardan onlaýn satyn alyň

Howanyň aşa sowuk günlerinde özüňize gerek egin-eşikleri asmanexpress.com/shop/tm onlaýn dükanyndan onlaýn satyn alyp bolýar.  “Berkarar” söwda we medeni dynç alyş merkezinde ýerleşýän Avva, LC Waikiki, Flo, Hagi...

düýn 15:10
120824

Asmanexpress-de gök önümlerde nobatdaky dynç günki arzanlaşyklar başlandy

Howanyň sowuk, ýagynly günlerinde mümkin boldugyndan öýde oturmak saglygyňyz üçin peýdalydyr. Gerek harytlaryň gapyňyza gysga wagtda we arzan bahadan eltilmegini bolsa Asmanexpress üpjün eder. Asmanexpress, däp...

22.02.2024 18:39
89818

Brend egin-eşikler iň gowy sowgat bolup biler

Baýramçylykda ýakynlaryňa “Näme sowgat almaly?” diýen sowal hemmelerde bolsa gerek. Ýakynlaryňyzyň göwnünden turjak sowgady tapmak welin hemmeler üçin aňsat däl. Bu ýagdaýda brend egin-eşik dükanlary amatly tekliplerini...

22.02.2024 17:04
73977

FotoLab ykjam goşundysynda islän suratyňy telefon çehollaryna çap etdirip bolýar. Özi hem onlaýn

Telefon çeholyňyza üýtgeşik, özboluşly suraty çap etdirmek isleýäňizmi? Onda FotoLab ykjam goşundysy islendik suratlaryňyzy telefon çehollaryna çap etmek hyzmatyny hödürleýär. Bu ykjam goşundynyň üsti bilen arzuwyňyzdaky...