YNAMLY ÝOL dükany BMW we Mercedes ulaglarynyň ätiýaçlyk şaýlaryny amatly bahadan hödürleýär

  • 18.01.2024 18:53
  • 9480
YNAMLY ÝOL dükany BMW we Mercedes ulaglarynyň ätiýaçlyk şaýlaryny amatly bahadan hödürleýär

«Ynamly ýol» dükany BMW we Mercedes kysymly ulaglar üçin original hem-de gowy hilli dublikat ätiýaçlyk şaýlaryny amatly bahadan hödürleýär.

Dükanda Contitech, Bosch, Mann, Filtron, Hengst, Nissens, Behr, Maxpart, Autostar, Lemfoerder, Febi, Meyle, Ate, Brembo, Textar, Sachs ýaly firmalar tarapyndan çykarylan ätiýaçlyk şaýlary bar.
Şeýle hem «BMW GROUP» we «MERCEDES-BENZ» kompaniýalarynyň original ätiýaçlyk şaýlary hödürlenilýär. Ätiýaçlyk şaýlary 1990-2023-nji ýyllarda çykarylan ulaglaryň ählisine gabat gelýär.
«Ynamly ýol» dükany şeýle hem Aşgabat we Änew şäherleriniň içine MUGT eltip bermek hyzmatyny hem hödürleýär. Dükan islendik ätiýaçlyk şaýyny 30-45 minudyň içinde eltip berýär.
Tölegler bank kartlary arkaly hem kabul edilýär.

Iş wagty: 9:00 — 19:00 çenli.
Salgysy: Änew şäheri, Baky Bitarap köçesiniň 6-njy jaýy,
Telefon: +99363 40-71-13


düýn 19:49
38579

Sowuk günlerde egin-eşikleri brend dükanlardan onlaýn satyn alyň

Howanyň aşa sowuk günlerinde özüňize gerek egin-eşikleri asmanexpress.com/shop/tm onlaýn dükanyndan onlaýn satyn alyp bolýar.  “Berkarar” söwda we medeni dynç alyş merkezinde ýerleşýän Avva, LC Waikiki, Flo, Hagi...

24.02.2024 15:10
121792

Asmanexpress-de gök önümlerde nobatdaky dynç günki arzanlaşyklar başlandy

Howanyň sowuk, ýagynly günlerinde mümkin boldugyndan öýde oturmak saglygyňyz üçin peýdalydyr. Gerek harytlaryň gapyňyza gysga wagtda we arzan bahadan eltilmegini bolsa Asmanexpress üpjün eder. Asmanexpress, däp...

22.02.2024 18:39
89972

Brend egin-eşikler iň gowy sowgat bolup biler

Baýramçylykda ýakynlaryňa “Näme sowgat almaly?” diýen sowal hemmelerde bolsa gerek. Ýakynlaryňyzyň göwnünden turjak sowgady tapmak welin hemmeler üçin aňsat däl. Bu ýagdaýda brend egin-eşik dükanlary amatly tekliplerini...

22.02.2024 17:04
74622

FotoLab ykjam goşundysynda islän suratyňy telefon çehollaryna çap etdirip bolýar. Özi hem onlaýn

Telefon çeholyňyza üýtgeşik, özboluşly suraty çap etdirmek isleýäňizmi? Onda FotoLab ykjam goşundysy islendik suratlaryňyzy telefon çehollaryna çap etmek hyzmatyny hödürleýär. Bu ykjam goşundynyň üsti bilen arzuwyňyzdaky...