Google-a bäsdeş - AI-li Perplexity onlaýn-gözleg ulgamy çykdy

  • 07.01.2024 17:22
  • 3282
Google-a bäsdeş - AI-li Perplexity onlaýn-gözleg ulgamy çykdy

Google 25 ýyldan gowrak wagt bäri onlaýn-gözleg ulgamlarynyň arasynda öňdebaryjy bolup gelýär. Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda kompaniýanyň çynlakaý bäsdeşi bar - emeli aňly Perplexity gözleg ulgamy, çeşmelere baglanmakdan başga-da, jikme-jik tekst jogaplaryny berýär diýip, The Wall Street Journal-a salgylanýan  Ferra habar berýär.

“Gözleg ulgam-forumy” San-Fransiskoda ýerleşýän we düzümi bary-ýogy 40 adamdan ybarat amerikan Perplexity başlangyjy tarapyndan döredildi.

Kompaniýanyň baş müdiri Arawind Şriniwas WSJ-a beren habarynda: "Kimdir biriniň soragyna gönüden-göni jogap berip bilseňiz, şol 10 gök baglanyşyk hiç kime gerek däl" - diýdi.

520 million dollarlyk başlangyç Amazon-yň eýesi Jeff Bezosyň ünsüni özüne çekdi.
Perplexity gözleg ulgamy ChatGPT we Copilot tehnologiýalarynda işleýär hem-de ulanyjylar çat-bot ýaly ulgam bilen iş salyşýarlar.


14.02.2024 01:12
2165

Google emeli aň pudagynda mugt bilim üçin onlarça million ýewro sarp eder

Google tehnologiýa ägirdi Ýewropada we beýleki ýurtlarda emeli aň bilen işlemek başarnyklarynyň öwredilmegine 25 mln ýewro gönükdirmek meýilnamasyny yglan etdi. Bu barada korporasiýanyň resmi blogyna salgylanyp...

13.02.2024 23:46
3326

Burger King GigaChat-yň resepti esasynda burger taýýarlamaga razy boldy

«GigaChat» emeli aň modelini işläp düzüjiler «Burger King» tiz tagam zynjyryna «dünýädäki ilkinji emeli aň wopperini» döretmegi teklip etdiler. Bu barada «Rambler» habar berýär. Ondan öň «GigaChat» emeli aň ulgamy...

09.02.2024 00:23
4521

Gmail-iň Android programmalarynda, edil messenjerlerdäki ýaly, bada-bat jogap bermek funksiýasy peýda boldy

Gmail-iň Android wersiýasyndaky iň soňky täzelenme e-poçtalara jogap bermek prosesini has amatly we messenjerleriň ulanylyşyna meňzeş etdi diýip, TechRadar-a salgylanýan Ferra ýazýar. Täze aýratynlyk messenjer...

06.02.2024 14:02
1532

Google-yň Bard emeli aň boty Gemini adyny alar we Android programmasyna eýe bolar

Google emeli aň esasly Bard çat-botunyň adyny üýtgetmek isleýär. Kompaniýa ony Gemini diýip atlandyrmak we neýroulgam bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän aýratyn Android programmasyny çykarmak kararyna...