Türkmenistanyň ilçisi Özbegistanyň Prezidentine ynanç hatlaryny gowşurdy

  • 31.08.2023 18:18
  • 16460
Türkmenistanyň ilçisi Özbegistanyň Prezidentine ynanç hatlaryny gowşurdy

30-njy awgustda Türkmenistanyň Özbegistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Şadurdy Meredow Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewe ynanç hatlaryny dabaraly  ýagdaýda gowşurdy. Bu barada özbek Lideriniň Metbugat gullugy habar berýär.

Şawkat Mirziýoýew dabaranyň barşynda şeýle hem Hytaý Halk Respublikasynyň ilçisi Ýuý Szýandan, Malaýziýanyň ilçisi Ilham Tua Bin Illiasdan, Beýik Britaniýanyň ilçisi Timmoti Smartdan we Bangladeşiň ilçisi Muhammed Monirul Islamdan ynanç hatlaryny kabul etdi.
Özbegistanyň Baştutany diplomatik wekilhanalaryň täze bellenen ýolbaşçylaryny Özbegistanda işiniň resmi taýdann başlanmagy bilen gutlady.


şu gün 07:48
1998

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahatynyň geçjek senesi yglan edildi

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahaty 2023-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda sagat 10:00-da Türkmenistanyň Mejlisiniň jaýynda geçirilýär. Bu barada resmi metbugatda habar berildi. Deputatlary...

şu gün 07:46
4175

Harby gullukçylara we işgärleriň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň, işgärleriniň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy hem-de hünär derejeleri berildi. Degişli Permana Serdar Berdimuhamedow gol çekdi...

şu gün 07:38
3539

Serdar Berdimuhamedow tapawutlanan harby gullukçylara we işgärlere sylaglary gowşurmagy tabşyrdy

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň we işgärleriniň bir topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy. Degişli Permana Serdar...

düýn 17:24
6969

Latwiýa Türkmenistan bilen ulag hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmak isleýär

Latwiýa Türkmenistan bilen ulag pudagynda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga gyzyklanma bildirýär. Bu barada Trend habar berýär. Latwiýa Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitledi: bu howa...