Aýa baryldy, gezek Günde. Hindistan Güni öwrenmek boýunça stansiýany uçurmaga taýýarlanýar

  • 26.08.2023 13:45
  • 18181
Aýa baryldy, gezek Günde. Hindistan Güni öwrenmek boýunça stansiýany uçurmaga taýýarlanýar

Hindistan sentýabr aýynyň ilkinji hepdesinde Güni öwrenmek boýunça ilkinji kosmos stansiýasy — Aditya-L1-i uçurmagy meýilleşdirýär. Bu barada Hindistanyň kosmos gözlegleri guramasynyň (ISRO) ýolbaşçysy Şridhara Somanath habar berdi diýip, TASS belleýär.

“ISRO ýakyn wagtda köp sanly missiýalary meýilleşdirýär. Gönüden-göni Aditya-L1 bolar. Bu Güni öwrenmek, onuň aýtymyndaky prosesler bilen bagly missiýadyr. Raketa, ähtimal, şu gün-ertir taýýar bolar. Eger meýilnama boýunça bolsa, biz uçuryşy sentýabr aýynyň birinji hepdesine meýilleşdirýäris” – diýip, Somanath “Çandraýan-3” missiýasynyň aşak düşürilýän modulynyň Aýa üstünlikli gonuşyndan soň geçirilen metbugat konferensiýasynda aýtdy.

ISRO-nyň maglumatlaryna görä, Aditya-L1 Ýerden, takmynan, 1,5 mln km uzaklykdaky Gün – Ýer ulgamynyň Lagranža L1 nokadynyň töweregindäki galo-orbitasyna çykarylar. Bu nokatda awtomatiki stansiýa Ýere we Güne görä hereketsiz durup bilýär, bu hem Güne päsgelçiliksiz gözegçiligi üpjün edýär. Aditya-L1 missiýasynyň esasy maksady Gün aýtymyny, hromosferany we dürli spektrlerde Günüň şöhle saçyşyny öwrenmekden ybaratdyr.


26.09.2023 12:01
18671

Hindistanyň Aýdaky lunahody aragatnaşygy dikeltmek synanyşyklara hiç hili jogap bermeýär

Hindistanyň «Çandraýan-3» missiýasynyň çäginde awgust aýynda Aýa düşürilen lunahody we gonuş moduly hünärmenleriň olar bilen aragatnaşygy dikeltmek üçin eden synanyşyklaryna heniz jogap bermedi. Bu barada Hindi...

20.09.2023 11:36
13407

Hindistanyň Aditya-L1 obserwatoriýasy Ýer orbitasyndan çykyp, Güne tarap ýoluny dowam edýär

Hindistanyň Güni öwrenmek üçin Aditya-L1 obserwatoriýasy Ýer orbitasyny terk edip, Gün-Ýer ulgamynyň Lagranža L1 nokadyndaky orbita tarap uçuş traýektoriýasyna çykdy. Bu barada Hindistanyň Kosmos gözlegleri guramasy...

09.09.2023 16:04
12697

Güne tarap ugran Aditya-L1 hindi stansiýasy Ýeriň fonunda selfi düşdi

Güni öwrenmek üçin 2-nji sentýabrda uçurylan Aditya-L1 hindi stansiýasy uzak möhletli ýörişe ugramazdan ozal Ýeriň pes orbitasynda enjamlary synagdan geçirýär. Zond, takmynan, dört aýyň içinde Ýer bilen Günüň arasyndaky...

03.09.2023 08:54
15760

Hindistan Güni öwrenmek üçin kosmos obserwatoriýasyny orbita çykardy

Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) raketa göterijisi şenbe güni Güni öwrenmek üçin Aditya-L1 kosmos obserwatoriýasyny elliptik Ýer orbitasyna üstünlikli çykardy. Uçuş Hindistanyň kosmos gözlegleri guramasy tarapyndan...