Türkmenistanyň Gahrymany Oleg Kononenko Halkara kosmos stansiýasynda TASS-yň dördünji ýörite habarçysy bolar

  • 25.08.2023 14:40
  • 24349
Türkmenistanyň Gahrymany Oleg Kononenko Halkara kosmos stansiýasynda TASS-yň dördünji ýörite habarçysy bolar

Ý.A.Gagarin adyndaky Kosmonawtlary taýýarlaýyş merkeziniň başlygynyň orunbasary, Roskosmos-yň 15-nji sentýabrda Halkara kosmos stansiýasyna (HKS) ugrajak kosmonawtlar toparynyň serkerdesi, Türkmenistanyň Gahrymany Oleg Kononenko TASS-yň bortdaky dördünji habarçysy bolar.

Kosmonawt stansiýanyň durmuşy we işi, agramsyzlyk ýagdaýynda bolup geçýän kosmos synaglary barada gürrüň berip durar. Onuň ugratjak täzeliklerini agentligiň maglumat çeşmelerinde okap bilersiňiz, suratlaryny we wideolaryny web sahypasynda we sosial ulgamlardaky resmi sahypalarda görüp bilersiňiz.
Stansiýa TASS-yň täze ýörite habarçysy bilen HKS-70-iň ekipažynyny alyp gitjek “Soýuz MS-24”  kosmos gämisiniň uçurylyşy şu ýylyň 15-nji sentýabryna meýilleşdirilýär. Ekspedisiýanyň düzümine kosmonawtlar Oleg Kononenko we Nikolaý Çub, şeýle hem NASA-nyň astronawty Lorel O'Hara girer.
O'Hara Ýere 2024-nji ýylyň ýazynda "Soýuz MS-24"-de gaýdyp geler, Kononenko bilen Çubuň missiýasy bolsa 2024-nji ýylyň sentýabryna çenli dowam eder, şondan soň kosmonawtlar “Soýuz MS-25”-de Ýere gaýdyp geler. Ýyllyk ekspedisiýanyň çäginde Kononenko kosmosda 1000 günden gowrak wagt geçiren dünýäde ilkinji adam bolup biler.


şu gün 00:41
9379

Serdar Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy

28-nji sentýabrda ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň hormatyna Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralary geçirildi. Bu dabaralara Prezident Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy....

27.09.2023 12:38
20360

Türkmenistanyň Prezidentine ahalteke bedewi sowgat berildi

Garaşsyzlyk güni mynasybetli dabaraly ýörişiň çäklerinde Türkmenistanyň Hökümet agzalary «Arkaly» atly ahalteke atyny Serdar Berdimuhamedowa sowgat etdiler. Bu at 2020-nji ýylda dünýä inen bolup, ol Meleguş bilen...

26.09.2023 22:31
3905

Türkmen talyplary Täjigistanda geçiriljek Halkara gurjak teatrlarynyň festiwalyna gatnaşarlar

24-29-njy oktýabr aralygynda Täjigistanyň Duşenbe şäherinde “Çodari haýol” ady bilen VII Halkara gurjak teatrlarynyň festiwaly geçiriler. Bu barada şäheriň “Luhtak” döwlet gurjak teatry habar berdi diýip, “Howar”...

26.09.2023 22:09
5971

27-nji sentýabrda Türkmenistanyň teatrlarynda görkeziljek spektakllar we baýramçylyk çykyşlary

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň baýram edilýän gününde ýurdumyzyň ähli teatrlarynda spektakllar we baýramçylyk çykyşlary görkeziler. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry:...