«Çandraýan-3» Aýa gonmaga taýýarlyk görýär

  • 21.08.2023 21:32
  • 7274
«Çandraýan-3» Aýa gonmaga taýýarlyk görýär

Hindistanyň “Çandraýan-3” Aý missiýasynyň gonuş moduly Aý orbitasynda pessaýlamak boýunça iň soňky hereketini etdi, Aý kosmos gözleg guramasynyň (ISRO) hünärmenleri gonulmazynyň öňüsyrasynda ulgamlary barlamaklyga girişdi. Bu barada ISRO X (öňki Twitter) sosial ulgamynda habar berdi.

"Tizligi peseltmek üçin ikinji we iň soňky hereket, orbitany 25 we 134 km belentlige düşürdi (perigeýada we apogeýada – TASS-yň belligi). Enjamyň ulgamlary işlediler we gondurylmak üçin saýlanan nokatda daň atmagyna garaşar. Gözegçilikde saklanýan gonuş 23-nji awgustda sagat 17:45-de (Aşgabat wagty bilen takmynan 17:15 – de) başlar "- diýip habarda aýdylýar.

Bu Hindistan tarapyndan Aýy öwrenmek  üçin ugradylan eýýäm üçünji enjam. Birinjisi Ýeriň hemrasynyň orbitasynda işini 2009-njy ýylda tamamlady. Ikinji “Çandraýan-2” hindi Aý missiýasy 2019-njy ýylda ugradylypdy we missiýa enjamy orbita çykarmak bilen birlikde , “Wikram” modulyny gondurmagy hem göz öňünde tutýardy. Ol şowsuz tamamlanypdy, ýöne “Çandraýan-2” orbital stansiýasy Aýyň orbitasynda işlemegini dowam etdirýär.
Bu missiýa üstünlikli bolsa, Hindistan (SSSR-den, ABŞ-dan we Hytaýdan soň) Aýda kosmos gämisini gonduran dördünji ýurt bolar. 


26.09.2023 12:01
18671

Hindistanyň Aýdaky lunahody aragatnaşygy dikeltmek synanyşyklara hiç hili jogap bermeýär

Hindistanyň «Çandraýan-3» missiýasynyň çäginde awgust aýynda Aýa düşürilen lunahody we gonuş moduly hünärmenleriň olar bilen aragatnaşygy dikeltmek üçin eden synanyşyklaryna heniz jogap bermedi. Bu barada Hindi...

20.09.2023 11:36
13407

Hindistanyň Aditya-L1 obserwatoriýasy Ýer orbitasyndan çykyp, Güne tarap ýoluny dowam edýär

Hindistanyň Güni öwrenmek üçin Aditya-L1 obserwatoriýasy Ýer orbitasyny terk edip, Gün-Ýer ulgamynyň Lagranža L1 nokadyndaky orbita tarap uçuş traýektoriýasyna çykdy. Bu barada Hindistanyň Kosmos gözlegleri guramasy...

09.09.2023 16:04
12697

Güne tarap ugran Aditya-L1 hindi stansiýasy Ýeriň fonunda selfi düşdi

Güni öwrenmek üçin 2-nji sentýabrda uçurylan Aditya-L1 hindi stansiýasy uzak möhletli ýörişe ugramazdan ozal Ýeriň pes orbitasynda enjamlary synagdan geçirýär. Zond, takmynan, dört aýyň içinde Ýer bilen Günüň arasyndaky...

03.09.2023 08:54
15760

Hindistan Güni öwrenmek üçin kosmos obserwatoriýasyny orbita çykardy

Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) raketa göterijisi şenbe güni Güni öwrenmek üçin Aditya-L1 kosmos obserwatoriýasyny elliptik Ýer orbitasyna üstünlikli çykardy. Uçuş Hindistanyň kosmos gözlegleri guramasy tarapyndan...