Russiýada ýerli sport awtoulagy üçin patent alyndy

  • 25.07.2023 13:39
  • 17466
Russiýada ýerli sport awtoulagy üçin patent alyndy

Russiýaly awtosürüji Roman Rusinow hususy sportkarynyň dizaýny üçin patent aldy. Awtoulagyň senagat maksatly nusgasynyň şekilleri Federal senagat eýeçiligi institutynyň binýadynda çap edildi.

Rusinow patentiň eýesi hökmünde görkezilýär. Awtoulag ösen aerodinamiki aýratynlyga eýedir, onuň üçeginde howa akymy üçin ýörite gurluş we motor bölüminiň üstünde «ýüzgüç» ýerleşýär.
13-nji iýulda Rusinowyň «Rossa» haryt nyşanyny resmileşdirendigi mälim boldy. «Rossa» ätiýaçlyk şaýlaryny, ýörite lybaslary we ulag serişdelerini öz içine alýan köpugurly önümçilige ýöriteleşer.
«Rossa» kysymly sportkarynyň sport awtoulagynyň önümçiligi bilen meşgullanan we 2014-nji ýylda ýapylan Russiýanyň «Marussia Motors» kompaniýasynyň öňki baş konstruktory Igor Ýermilin tarapyndan işlenip düzülýändigi bellenilýär.


10.07.2024 14:49
10515

Türkmenistanly sürüjiler ralli boýunça Russiýanyň çempionatynda üçünji orny eýelediler

Şu günler Russiýanyň hem-de Mongoliýanyň çäginde dowam edýän «Ýüpek ýoly» ralli-reýdiniň çäginde 5 — 8-nji iýul aralygynda awtosportuň bu görnüşi boýunça Russiýa Federasiýasynyň çempionaty hem geçirildi. Bu ýerde...

28.05.2024 13:40
8342

Innopolisde sürüjisiz elektrobus işe girizildi, ýöne ol sagatda 10 km tizlik bilen hereket edýär

Tatarystan Respublikasynyň Innopolis şäherinde sürüjisiz elektrobus synagdan geçirilip başlandy. Ol Innopolis uniwersiteti bilen Innoparkyň aralygynda 3 km ýol boýunça hereket edip, Popowa adyndaky tehnopark duralgasynda...

22.08.2023 08:13
9787

«Atom» elektrik ulaglarynda tanyşlyk üçin ykjam goşundy peýda bolup biler

«Atom» kysymly rus elektrik awtoulaglarynyň maglumat-dynç alyş ulgamy başga işläp düzüjileriň ykjam goşundylaryny, şol sanda tanyşlyk boýunça goşundylary goldap biler diýip, gazeta.ru habar berýär. Elektrikli awtoulaglar...

27.01.2023 21:05
22419

Russiýanyň ilkinji «Atom» elektromobili aprel-maý aýlarynda görkeziler

«Atom» brendiniň baş direktory Igor Powarazdnýuk TASS agentligine beren interwýusynda rus elektromobiliniň prototipiniň şu ýylyň aprel ýa-da maý aýynda görkeziljekdigini aýtdy. «Ulagyň prototipini ýazda — aprel...