Xiaomi her ýyl 10 milliondan gowrak elektrokar çykarmagy wada etdi

  • 29.11.2022 13:45
  • 8099
Xiaomi her ýyl 10 milliondan gowrak elektrokar çykarmagy wada etdi

Hytaýyň smartfonlar we durmuş maksatly dürli tehnikalaryň önümçiligi bilen meşhur Xiaomi kompaniýasy dünýä bazarynyň 80%-ni eýelejek iň iri elektromobil öndürijileriň bäşligine girmek isleýär. Şereketi esaslandyryjy we onuň baş direktory Leý Szýun her ýyl batareýa bilen işleýän 10 milliondan gowrak ulagy goýbermegi meýilleşdirýändigi barada sosial torlarda ýazdy diýip, CarNewsChina habar berýär.

Xiaomi elektroulag senagatynyň derňewini geçirip, şeýle netijä geldi, ýagny bu senagat «kämillige» ýetende  ählumumy önümçiligiň bäşden dördüsini aralary «brutal»  bäsdeşlikli bary-ýogy bäş kompaniýa üpjün eder. Ol täze tehniki jikme-jiklikleri äşgär etmedi.
Birnäçe gün mundan öň, Xiaomi Group ýylyň üçünji çärýeginiň maliýe hasabatyny çap etdi. Gaýry zatlar bilen birlikde, onda 829 million ýuan (115,9 million dollar) möçberindäki täze maýa goýumlar hem agzalyp geçilýär. Olary kompaniýa «akylly» awtoulagy döretmegi hem öz içine alýan öz innowasion işlerine gönükdirer.
Owal  Xiaomi-niň elektrokarynyň inžener prototipini  şu ýylyň awgustynda aýan etjekdikleri habar berlipdi,  emma ol köpçülige tanyşdyrylman galdy. Şol bir wagtda, Hytaýyň HBS-niň maglumatlaryna görä, ol gurlan eken, ýöne tanyşdyrylyş sentýabryň ahyrynda amala aşdy. Ulagyň zawod içinde MS11 diýen belgisi, 800 woltlyk arhitekturasy we 354 a.g. deň güýç gurluşy bar. Iýul aýynda peýda bolup ugran, ogrynlyk bilen düşürilen suratlardan çen tutsaň, bu sportsedan bolmaly.


düýn 23:15
2485

Xiaomi-niň elektrokarynyň ilkinji suratlary peýda boldy

Sanly gajetleri bilen tanalýan Hytaýyň Xiaomi korporasiýasynyň ilkinji elektrokary süýnmek dizaýnly ykjam sedan bolar. Muňa geljekki täze ulagyň CarNewsChina tarapyndan neşir edilen suratlary hem şaýatlyk edýär...

27.01.2023 21:05
19339

Russiýanyň ilkinji «Atom» elektromobili aprel-maý aýlarynda görkeziler

«Atom» brendiniň baş direktory Igor Powarazdnýuk TASS agentligine beren interwýusynda rus elektromobiliniň prototipiniň şu ýylyň aprel ýa-da maý aýynda görkeziljekdigini aýtdy. «Ulagyň prototipini ýazda — aprel...

21.01.2023 16:58
9097

Elektromobiller dünýäniň awtoulag bazarynyň 10% -ini eýeledi

2022-nji ýylyň dowamynda dünýäde 7,8 million töweregi elektrokar satyldy. Wall Street Journal gazetiniň hasaplamalaryna görä, bu tutuş bazaryň 10% töweregi - neşir muny rekord görkeziji diýip atlandyrýar. Elektrokarlaryň...

18.01.2023 12:20
13048

Ford elektromobil öndürmekde Volkswagen-e garaşlylygyny kemeltmek isleýär

Ford kompaniýasy Ýewropanyň bazarlaryna goýberiljek elektromobilleriň indiki neslini döretmekde Volkswagen awtokonserniniň tehnologiýasyna garaşlylygyny kemeltmegi meýilleşdirýär. Bu barada duşenbe güni Financial...