Türkmenistanda gender deňliginiň meselelerini wagyz etmek boýunça sebitleýin okuw-maslahaty geçirildi

  • 18.11.2022 16:26
  • 5107
Türkmenistanda gender deňliginiň meselelerini wagyz etmek boýunça sebitleýin okuw-maslahaty geçirildi

Okuw maslahaty BMG-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň maslahatlar zalynda 16-njy noýabrda geçirildi. Çäre ACTED «CS-GBV Central Asia» sebitleýin taslamasy bilen hyzmatdaşlykda Merkezi Aziýa we Owganystan üçin «Ýagtylyk şöhlesi» Başlangyjynyň Sebitleýin maksatnamasy tarapyndan guralyp, «gender zorlugyna garşy işjeň hereketleriň 16 günlügi» her ýylky halkara kampaniýasynyň çäklerindäki çäreleriň toplumynyň bir bölegidir.

Gyrgyzystandan tälimçi-žurnalistiň prezentasiýasy onlaýn görnüşde birbada Merkezi Aziýanyň alty şäherinde — Almatada, Bişkekde, Daşkentde, Aşgabatda, Duşenbede we Kabulda görkezildi. Soňra oflaýn sessiýa görnüşinde her ýurduň žurnalistleri her ýurt üçin uýgunlaşdyrylan temalar boýunça pikir alyşmalary geçirdiler. Türkmen žurnalistleri «Sosial kadalar we däpler» temasyny ara alyp maslahatlaşdylar.


düýn 17:20
5317

Aşgabatda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçirildi

Şu gün, 28-nji ýanwarda Aşgabadyň «Mekan» köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi. Oňa Ýaşlar guramasynyň Aşgabatdan hem-de ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan...

düýn 17:06
7529

Türkmenistanyň ilçisi Pakistanyň energetika ministri bilen duşuşyk geçirdi

Penşenbe güni Yslamabatda türkmen ilçisi Atajan Möwlamow Pakistan Yslam Respublikasynyň Federal energetika ministri Hurram Dastgir Han bilen Türkmenistanyň hem-de Pakistanyň arasynda ýangyç-energetika pudagyndaky...

düýn 16:32
10008

Türkmen-german syýasy geňeşmeleriniň nobatdaky tapgyry geçirildi

Anna güni Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew hem-de Germaniýanyň Federal Daşary işler ministrliginiň Gündogar Ýewropa, Kawkaz we Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça wekili Mattias Lýuttenberg...

düýn 08:52
6183

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçiriler

28-nji ýanwarda, şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçiriler. Döwletimiziň işjeň hem-de öňdebaryjy jemgyýetçilik guramasynyň nobatdaky gurultaýynyň açylmagy mynasybetli...