ABŞ noýabrda ätiýaçlyklaryndan 10 mln barrel nebit satar

  • 20.09.2022 23:21
  • 6613
ABŞ noýabrda ätiýaçlyklaryndan 10 mln barrel nebit satar

ABŞ-nyň Energetika ministrligi strategik nebit ätiýaçlygyndan (SNÄ) 10 mln barrel nebit satjakdygyny habar berdi. 

Energetika ministrligi noýabr aýynda Tehasdaky we Luizianadaky nebit howdanyndan 10 mln barrele çenli göwrümde SNÄ-den az kükürtli nebit goýbermegi göz öňünde tutýar. Sargytlar 27-nji sentýabra çenli kabul ediler. Ýangyç ýüklenip ugradyljak kompaniýalar bilen şertnamalary pudak 7-nji oktýabrdan gijä galman baglaşar.  
Bu möçberler mart aýynda ýangyjyň bahasynyň ýokary galmagy we üpjünçilikdäki bökdençlikler bilen göreşmek üçin ABŞ tarapyndan 180 mln barrel möçberinde SNÄ-däki nebiti ýerlemek boýunça yglan edilen meýilnama girýär. Ilkibaşda meýilnama maýdan başlap, alty aýa niýetlenendi. Emma maý aýyndan häzirki wagta çenli ýolbaşçylyk bary-ýogy 155 mln barrel nebiti ugratmak üçin şertnama baglanyşdy. Şonda şu şertnamalaryň çäginde onuň soňky ugradyljak senesi 22-nji oktýabr diýip bellendi.
Häzirki wagta çenli SNÄ-däki nebitiň iň iri hyrydarlary nebiti gaýtadan işleýän Valero Energy Co. we Marathon Oil Corp. zawodlarynyň amerikan operatorlarydy diýip, Bloomberg ýatladýar.  


14.05.2023 02:09
20922

«Türkmengaz» döwlet konsernine täze başlyk bellenildi

Prezident Serdar Berdimuhamedow döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy wezipesine Maksat Babaýewi belläp, ony konserniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatdy. «Türkmengaz» DK-nyň öňki ýolbaşçysy...

14.05.2023 00:56
19567

Serdar Berdimuhamedow nebitgaz toplumy boýunça wise-premýeri çalyşdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow Aşyrguly Begliýewi başga işe geçmegi sebäpli Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz meseleleri boýunça orunbasary wezipesinden boşatdy. Nebitgaz toplumyna gözegçilik edýän täze...

03.05.2023 18:08
17388

Ärdogan: täze tapylan nebit ýatagy ony daşary ýurtlardan almak zerurlygyny aradan aýrar

Türkiýede täze nebit ýatagynyň üsti açyldy. Netijede indi daşary ýurtlardan energiýa serişdelerini getirmek zerurlygy aradan aýrylar. Bu barada sişenbe güni Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan habar berdi...

29.04.2023 14:58
8249

Bloomberg: Hindistan aprel aýynda Ýewropanyň iň uly nebit üpjünçisi bolar

Hindistan şu aýda Ýewropany arassalanan nebit bilen üpjün ediji iň uly ýurt bolar. Bu barada anna güni Bloomberg habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä, Hindistandan Ýewropa arassalanan nebitiň eksporty aprel aýynda...