Universal «Kung-fu panda 4-iň» görkeziljek senesini mälim etdi

  • 14.08.2022 08:56
  • 10514
Universal «Kung-fu panda 4-iň» görkeziljek senesini mälim etdi

Universal "Kung-fu panda" multfilminiň dördünji bölüminiň çykaryljak senesini bildiriş etdi diýip, Variety habar berýär.

Multfilmiň dünýä möçberindäki görkezilişi 2024-nji ýylyň 8-nji martynda geçer. Franşizanyň täze bölüminiň režissýorynyň kürsüsinde kimiň oturjagyny studiýa häzirlikçe aýtmaýar. Ýöne baş gahrymana ses berjegiň ýene aktýor Jek Blek boljagy mälim.
Animasiýa lentasyndaky wakalaryň ýene Hytaýyň çäginde ýaýbaňlanjakdygy, multfilmi işläp taýýarlamak bilen Dream Works Animation-nyň - "Kung-fu panda"-nyň öňki bölümlerini işlän prodakşnyň meşgullanjakdygy habar berilýär.
"Kung-fu panda" - iň şowly çykan animasion kinofranşizalaryň biridir. Ilkinji düşürilen üç film dünýä prokatynda 1,8 mlrd dollar toplady. Şeýle-de, 2016-njy ýylda üçünji film çykandan soň, iki serial: "Ykbalyň penjejikleri" we "Aždarhanyň rysary"  kino äleminiň perzendi Dream Works Animation-yň gorunyň üstüni ýetirdiler. 

şu gün 16:20
7902

iPhone 15-iň ilkinji janly suratlary çap edildi

MacRumors neşiri iPhone 15 modelleriniň maketlerine elýeterlilik aldy. Öndürijiler şular ýaly prototipleri daşlyklary, gorag aýnalaryny, kabelleri we beýleki esbaplary öndürmek üçin ulanýarlar. Bu ýyl nobatdaky...

şu gün 10:31
6863

«Forsaž» franşizasy dünýä prokatynda 7 milliard dollar gazandy

Onunjy bölümiň üstünlikli bat almagy netijesinde «Forsaž» kinoseriýasynyň kassa ýygymy dünýäde resmi taýdan 7 milliard dollardan geçdi. Ondan öň agzalan möçbere “Ýyldyz söweşleri”, “Garri Potter” kinofranşizalary...

şu gün 10:24
4546

Lionsgate resmi taýdan «Jon Uik 5-iň» üstünde işlemäge girişdi

Lionsgate studiýasy bäşinji «Jon Uiki» işläp taýýarlamagyň irki tapgyryna girişdi. Bu barada kompaniýanyň başlygy Jo Dreýk ýakynda geçirilen ýygnakda habar berdi. “Bäş filmden ybarat seriýa düýpli – gürrüň beren...

düýn 11:48
7188

Türkmen wekiliýeti Latwiýada ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk meseleleri boýunça duşuşyk geçirer

2023-nji ýylyň 12 — 16-njy iýuny aralygynda Latwiýa Respublikasynda Ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-latwiýa iş toparynyň nobatdaky mejlisi geçiriler. Mejlise gatnaşmak üçin taýýarlyk işleri barada Ministrler...