Ýewropada 2022-nji ýylyň iýuly taryhda iň yssy döwürleriň biri boldy

  • 10.08.2022 23:00
  • 8616
Ýewropada 2022-nji ýylyň iýuly taryhda iň yssy döwürleriň biri boldy

2022-nji ýylyň iýuly dünýä taryhynda iň gurak we yssy aý boldy, emma Russiýa bilen Hytaýda, tersine, has ýokary çyglylyk hasaba alyndy.  Bu barada Ýewropanyň Copernicus hemra we meteorologik ulgamynyň sişenbe güni ýaýradan habarynda aýdylýar.

«2022-nji ýyl dünýä möçberinde dünýä gözegçilikleriniň taryhynda iň ýyly aý, 1991-2020-nji ýyllar aralygyndaka garanda ortaça temperatura takmynan 0,4 dereje ýokary, rekord görkezen 2019-njy ýylyň görkezijilerinden biraz salkynrak we 2016-njy ýylyňkydan biraz maýylrak boldy. Demirgazyk ýarymşaryň gury ýeriniň ähli sebitleri hakykatda ortaça görkezijiden ep-esli gyzdy» - diýip, habarda bellenýär. Ýewropadaky adatdan daşary yssy ekoulgama düýpli zyýan ýetirýän gurakçylygyň we ýangynlaryň ýüze çykmagyna, haryt gytçylygynyň döremegine, puluň hümmetini gaçyrýan çökgünlige sebäp boldy we müňläp ynsan ömürleriniň tanapyny kesdi.   


30.11.2022 18:05
17620

ÝB-de uçuş wagty jaň etmäge we internete girmäge rugsat berildi

Ýewrokomissiýa awiakompaniýalara uçarlaryna iň täze 5G tehnologiýasyny gurnamaga rugsat berdi. Bu ýolagçylara jaň etmäge, internetden peýdalanmaga we sms ýazmaga mümkinçilik berer diýip, euro-pulse.ru habar berýär...

29.11.2022 13:26
12262

Stambulyň howa menzili awiagatnawlaryň sany boýunça Ýewropada öňdebaryjy boldy

2022-nji ýylyň 18-nji noýabryndan 24-nji noýabry aralygynda Stambulyň howa menzilinden Ýewropada iň köp uçuş amala aşyryldy. Bu barada Anadolu agentligi habar berýär. Ýewropanyň aeronawigasiýa howpsuzlygy boýunça...

09.11.2022 18:26
16369

2027-nji ýyldan Ýewropanyň awtobuslary howa zyýanly gazlary goýbermez

2027-nji ýyla çenli Ýewropa Bileleşiginiň çäginde täze awtobuslaryň hiç biri howa we adama zyýanly bolan gazlary atmosfera goýbermeli däl. Bu maksada 11 şäherde we jemgyýetçilik guramalary tarapyndan toparlaýyn...

11.09.2022 13:54
14943

Moskwada Ýewropada iň uly syn ediş çarhy açyldy

Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin Moskwanyň “Zarýadýe” seýilgähinden wideo konferensiýa režiminde Halk hojalyk toplumynyň üstünlikleriniň sergisinde Ýewropada iň uly syn ediş çarhy we dünýäniň iň beýik çarhlarynyň...