Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze saýlanan zenan Prezidentini gutlady

  • 25.07.2022 08:53
  • 13606
Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze saýlanan zenan Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow hanym Draupadi Murmu Hindistan Respublikasynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi.

Döwlet Baştutany gutlag hatynda Türkmenistan bilen Hindistan Respublikasynyň arasynda ýola goýlan hem-de däp bolan dostlukly, özara bähbitli gatnaşyklaryň ýokary derejesini kanagatlanma bilen belläp, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljekde-de giňeldiljekdigine ynam bildirdi we Prezident Draupadi Murmu berk jan saglyk, bagtyýarlyk, Hindistanyň gülläp ösmegine gönükdirilen ähli başlangyçlarynda rowaçlyklary arzuw etdi.
Hindistanda häkimlik edýän Milli demokratik alýansdan dalaşgär Draupadi Murmu ýurduň prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy.
Murmu — santallar halkynyň wekili. Ol Hindistanyň Prezidenti wezipesini eýelän ikinji zenandyr. 2015-nji ýylda Murmu Jarkhanda ştatynyň häkimi wezipesine bäş ýyl möhlete saýlandy.


şu gün 15:32
1456

Serdar Berdimuhamedow Ilham Aliýewi Azerbaýjanyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow azerbaýjanly kärdeşi Ilham Aliýewe Azerbaýjanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli gutlag hatyny iberdi. "Sizi hem-de Azerbaýjanyň doganlyk halkyny Siziň ýurduňyzyň Garaşsyzlyk...

düýn 11:17
3376

Iýun aýynda türkmen wekiliýeti Tbiliside iş saparynda bolar

5-6-njy iýunda Gruziýanyň paýtagty Tbilisi şäherinde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň nobatdaky mejlisi geçiriler. Häzirki wagtda türkmen wekiliýetiniň bu mejlise gatnaşmagy üçin...

düýn 11:12
8762

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň işini kämilleşdirmek boýunça çäreler görülýär

Milli ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň işini kämilleşdirmek boýunça çäreler görülýär. Bu barada wise-premýer B.Atdaýew anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde...

düýn 11:06
16278

Serdar Berdimuhamedow galla oragyna başlamagyň senesini belläp berdi

Serdar Berdimuhamedow şu ýylda Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynda 2-nji iýunda, Balkan we Daşoguz welaýatlarynda bolsa 9-njy iýunda galla oragyna başlamaga ak pata berdi. Bu barada anna güni Hökümet mejlisinde...