Yssy howa sebäpli Türkmenistanda otlularyň hereket tizligi peseldiler

  • 23.07.2022 23:44
  • 40508
Yssy howa sebäpli Türkmenistanda otlularyň hereket tizligi peseldiler

Şu günlerde howanyň aşa yssy bolmagy sebäpli Türkmenistanyň çäginde otlularyň hereket tizligi peseldiler. Bu barada «Türkmendemirýollary» agentligi habar berýär. Aşa gyzgyn howa demir ýol ugurlarynyň gyzmagyna getirýär.

Otlularyň hereket tizliginiň peseldilmegi wagtlaýyn çäre bolup, ol hereket howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen iýul-awgust döwri üçin girizildi. Bu çäre ähli otlularyň hereket tertibine täsir eder.


02.07.2022 09:06
54300

1-nji iýuldan Türkmenistanda ýolagçy otly gatnawynyň tertibi üýtgedildi

«Türkmendemirýollary» agentligi 1-nji iýuldan başlap, ýolagçy otly gatnawlarynyň tertibini täzeledi. Täze tertibe laýyklykda, ýolagçy otlulary Aşgabat-Amyderýa, Aşgabat-Daşoguz, Aşgabat-Türkmenbaşy ugurlary boýunça...

02.06.2022 09:42
48654

Aşgabat-Köneürgenç-Aşgabat ugry boýunça zyýarat ýolagçy otlusy guralar

2022-nji ýylyň 10-njy iýunynda «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti «Köneürgenç» taryhy-medeni döwlet goraghanasyna alyp gitmek we yzyna getirmek üçin Aşgabat — Köneürgenç ugry boýunça ýörite zyýarat...

20.08.2021 21:29
32590

Aşgabatdan welaýat merkezlerine demir ýol gatnawlary bölekleýin dikeldildi

«Demirýollary» AGPJ-niň resmi saýtynda neşir edilen gatnaw tertibine görä, Aşgabat bilen Türkmenistanyň beýleki welaýatlarynyň merkezlerine — Daşoguz, Balkanabat, Mary, Türkmenabat we Türkmenbaşy şäherlerine demir...

şu gün 14:35
5815

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty: gar gatyşykly ýagyş ýagar

6-12-nji fewral aralygyndaky hepdede Türkmenistanyň ähli sebitlerinde gar gatyşykly ýagşyň ýagmagyna garaşylýar. Howa hepdäniň ikinji ýarymynda sowap başlar. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak...